Tyrimai ir technologijos

Europos gynybos fondas yra Europos Sąjungos (ES) administruojamas fondas, sukurtas siekiant prisidėti prie ES gynybos stiprinimo ir efektyvesnio ES gynybos išlaidų panaudojimo.

Europos gynybos fondo tikslas – skatinti technologijų naujoves ir bendradarbiavimą Europos saugumo srityje, kad ES būtų viena iš keturių didžiausių gynybos srities tyrimų ir technologijų investuotojų pasaulyje.

Europos gynybos fondas veikia dviejose srityse:

Iš viso planuojama, kad 2021-2027 m. Europos gynybos fondą sudarys 13 mlrd. eurų.

Europos gynybos fondo lėšos bus skiriamos paremti gynybos srities mokslinius tyrimus (finansuojama iki 100 proc. išlaidų), prototipų kūrimą (finansuojama iki 20 proc.) bei sertifikavimą (finansuojama iki 80 proc.). Europos gynybos fondas taip pat skatins mažas ir vidutines įmones dalyvauti gynybos srities projektuose. Finansavimą galės gauti mažiausiai trijų Europos Sąjungos ar asocijuotų valstybių subjektų vykdomi projektai.

Plačiau apie Europos gynybos fondą informaciją rasite čia.

Europos gynybos agentūra (angl. European Defence Agency, EDA) yra Europos Sąjungos  Tarybos tarpvyriausybinė agentūra. Šiuo metu jos veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos (toliau –ES) šalys. EDA misija – remti šalis nares ir Europos Tarybą, stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Siekdama glaudaus šalių bendradarbiavimo EDA įgyvendina valstybių narių poreikius atitinkančius projektus. Valstybės narės prisideda prie EDA metinio biudžeto ir tvirtina jos metinį darbo planą.

EDA yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis ne ES šalimis: Norvegijos Karalyste (2006 m.), Šveicarijos Konfederacija (2012 m.), Serbijos Respublika (2013 m.) ir Ukraina (2015 m.). Šios sutartys leidžia minėtosioms šalims dalyvauti EDA kuruojamuose projektuose ir programose.   

EDA veiklos sritys apima: šalių bendradarbiavimo planavimą, bendrų pajėgumų vystymą, mokslinius tyrimus ir technologijas, bendradarbiavimą ginkluotės, pramonės ir rinkos klausimais, taip pat Europos gynybos politikos formavimą.

EDA dirba prie šių tyrimų ir technologijų sričiai strategiškai svarbių projektų: 

EDA ekspertų grupių struktūra:

Šaltinis: www.eda.europa.eu

 

Lietuvoje mokslininkų atranką į EDA Ekespertų grupes vykdo: Krašto apsaugos ministerija. Konkursai vykdomi vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parengtu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe dalyvauti EDA Ekspertų grupių veikloje gali kreiptis į  GRA TTS vyr. specialistę Jovitą Žėkaitę el. p. jovita.zekaite@kam.lt, arba MITA vyr. specialistę  Eglę Eleną Šataitę, tel. (+370) 604 78738, el. p. egle.elena.sataite@mita.lt

NATO Mokslo ir technologijų organizacija (angl. Science and Technology Organization, NATO STO) pripažindama neatidėliotiną būtinybę išlaikyti Aljanso technologinį pranašumą, aktyviai stebi potencialiai svarbias ir kritines technologijas pasauliniu mastu ir siekia užtikrinti, kad NATO STO bendri tyrimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į Aljansui svarbiausias mokslinių tyrimų sritis.

NATO STO Technologijų tendencijų 2017 m. ataskaitoje (Tech Trends Report 2017) struktūrizuotai pateikiama informacija apie NATO įdomias tyrimų sritis, nurodant, kuriuo laikotarpiu jos įgauna didžiausią aktualumą ir kaip atsispindi jau egzistuojančių NATO STO techninių tyrimų darbo grupių veikloje ir publikacijose.

Techninės darbo grupės pavadinimas

Lietuvos atstovai sekcijose /darbo grupėje

Taikomųjų transporto priemonių technologija (angl. Applied Vehicle Technology)

 

KTU Mechanikos ir inžinerijos dizaino fakulteto mokslo prodekanas dr. Laurencas Raslavičius AVT sekcijos narys

Žmogiškieji faktoriai ir medicina (angl. Human Factors and Medicine)

 

LKA doc. dr. Ramutė Vaičaitienė HFM sekcijos narė, HFM-277 darbo grupės narė

LKA prof. dr. Rasa Smaliukienė, HFM RTG-318 darbo grupės narė

Informacinių sistemų technologijos  (angl. Information Systems Technology

 

Baltijos pažangių technologijų instituto vyr. mokslininkas ir VDU profesorius Tomas Krilavičius, IST sekcijos narys, IST-141, IST-173 ir IST-177 (apjungta su IST-159) darbo grupių narys

Vilniaus universiteto, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Virginijus Marcinkevičius IST-141 darbo grupės narys

LK SKD mjr. Tomas Tauginas IST-177 darbo grupės narys

LK SKD mjr. Kazys Sabaliauskas IST-177 darbo grupės narys

Sistemų analizė ir studijos (angl. Systems Analysis and Studies)

 

Lietuvos narių šiame panelyje/ darbo grupėse nėra

Sistemų koncepcijos ir integracija (angl. Systems Concepts and Integration)

FTMC vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Rimantas Simniškis SCI-294 darbo grupės narys.

 

FTMC mokslo darbuotojas dr. Paulius Ragulis SCI-294 darbo grupės narys

Jutikliai ir elektronikos technologijos (angl. Sensors and Electronics Technology)

 

BPTI Gynybos projektų vadovas, dr. Gediminas Molis SET-242 darbo grupės narys

VGTU prof. dr. Artūras Jukna SET sekcijos narys.VGTU prof. dr. Artūras Jukna SET sekcijos narys.VGTU prof. dr. Artūras Jukna SET sekcijos narys.vVGTU prof. dr. Artūras Jukna SET sekcijos narys

NATO modeliavimas ir simuliacijos (angl. NATO Modelling and Simulation)

Lietuvos narių šiame panelyje/ darbo grupėse nėra

 

Šiuo metu STO valdyboje pagrindiniu Lietuvos nariu yra paskirtas GRA TTS vedėjas Laurynas Mockaitis, vienas iš valdybos narių yra LKA prof. dr. Aušrius Juozapavičius, nacionalinio koordinatoriaus funkcijas atlieka GRA TSS vyr. specialistė Jovita Žėkaitė.

Lietuvoje mokslininkų atranką į NATO STO technines darbo grupes vykdo: Krašto apsaugos ministerija. Konkursai vykdomi vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parengtu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe tapti Lietuvos atstovu NATO STO paneliuose / darbo grupėse, kreipkitės į nacionalinę koordinatorę –Jovitą Žėkaitę el. p. jovita.zekaite@kam.lt

MTEP projektai krašto apsaugos poreikiams

Priemonės tikslas – skatinti Lietuvos mokslo ir verslo atstovus vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) krašto apsaugos srityje, tuo prisidedant prie gynybos technologijų ir inovatyvių produktų kūrimo, Lietuvos krašto apsaugos sistemos bei kariuomenės pajėgumų plėtros, inovatyvaus mąstymo, žinių kaupimo ir kompetencijos augimo gynybos srityje skatinimo.

Pagal priemonę organizuojami konkursai vykdyti MTEP projektus krašto apsaugos poreikiams pagal iš anksto paskelbtas tematikas. Projektus gali vykdyti mokslo ir studijų institucijos ir (arba) įmonės. Projektai finansuojami Krašto apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis. Konkursus skelbia ir administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

2015-2018 m. vykdytų konkursų tematikos:

  • „Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistemos, skirtos Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti, sukūrimas“ (2015 m.);

  • „Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba“ (2016 m.);

  • „Elektrinio motociklo žvalgybos funkcijoms atlikti sukūrimas“ (2018 m.);

  • „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas“ (2018 m.).

Informaciją apie paskelbtus konkursus galima rasti čia.

 

Parama partnerių paieškai tarptautiniams MTEP projektams gynybos sektoriuje

Krašto apsaugos ministerija remia mokslo ir verslo atstovų dalyvavimą informaciniuose ir partnerių paieškos renginiuose.

Renginiai, kuriuose dalyvavimas gali būti apmokamas:

  • informaciniai mokslo renginiai gynybos srityje;

  • gynybos tyrimų ir gynybos pramonės konferencijos, parodos;

  • partnerių paieškos dalyvavimui tarptautiniuose gynybos sritiesprojektuose renginiai.

Paramos priemonę administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kontaktinis asmuo: Eglė Elena Šataitė, el. p. egle.elena.sataite@mita.lt.

Finansavimo tvarką galima rasti čia.

 

Hakatonai

Gynybos technologijų kūrybos stovykla (hakatonas) – tai renginys, kai pasitelkiant mokslininkus, išradėjus, karybos entuziastus bei įvairių sričių ekspertus, kuriami inovatyvūs sprendimai gynybos sričiai ir Lietuvos kariuomenei.

2019 m. balandžio 12-14 d. Ruklos įguloje organizuota pirmoji Lietuvoje gynybos technologijų kūrybos stovykla – hakatonas „DELTA 1“, kurios metu daugiau nei 220 inovatorių sugeneravo 40 inovatyvių produktų idėjų. Penkios idėjos buvo apdovanotos piniginiais prizais, o dvi sulaukė specialių rėmėjų dovanų.

Kitas gynybos technologijų hakatonas planuojamas 2020 m. pavasarį.

Informaciją apie gynybos technologijų kūrybos stovyklas galite rasti čia.

 

Tarptautinė karinių technologijų konferencija

VšĮ „Versli Lietuva“, bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija, kas antrus metus organizuoja tarptautinę karinių technologijų konferenciją „Baltic Miltech Summit”, kurioje kariuomenių ir gynybos pramonės ekspertai skaito pranešimus ateities gynybos technologijų, inovacijų, kibernetinio saugumo temomis, Baltijos šalių inovatyvios įmonės ir startuoliai demonstruoja savo produktus ir paslaugas.

2018 m. „Baltic Miltech Summit 2018” Vilniuje dalyvavo beveik 400 NATO kariuomenių, tarptautinės gynybos sektoriaus įmonių, investicinių fondų, mokslinių tyrimų centrų, technologinių startuolių ir inovatyvių kompanijų atstovų, organizuota gynybos technologijų ir inovatyvių produktų paroda.

Kita konferencija planuojama 2020 m.

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KAM TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Vardas, pavardė

Pareigybė

Tel. Nr.

El. p.

Laurynas Mockaitis

Skyriaus vedėjas

+370 706 80 579

laurynas.mockaitis@kam.lt

Domilė Lideikytė

Patarėja

+370 706 80 047

domile.lideikyte@kam.lt

Jovita Žėkaitė

Vyriausioji specialistė

+370 706 80 067

jovita.zekaite@kam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-17