BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tyrimai ir technologijos

Lietuvos įmonės, mokslo ir studijų institucijos, kuriančios gynybos srities produktus, turi galimybę kreiptis dėl jų kuriamų produktų testavimo Lietuvos kariuomenėje.

Pagrindinis testavimo tikslas – patikrinti ir išsiaiškinti produkto operacines, technines, taktines charakteristikas, kokybę, techninį lygį, suderinamumą su kitomis krašto apsaugos sistemos naudojamomis sistemomis, patikimumą eksploatuoti ar kitus svarbius parametrus bei pateikti krašto apsaugos sistemos atsiliepimą.

Pagrindinės sąlygos testavimui:

 • prašymą testuoti teikia Lietuvoje registruoti ir veikiantys asmenys;
 • atitiktis nacionalinio saugumo kriterijams (tiek produktą kuriančiai komandai, tiek kritinėms produkto dalims / technologijoms);
 • Lietuvos kariuomenėje yra sąlygos testuoti produktą.

Atranka testavimui bus vykdoma remiantis šiais pagrindiniais vertinimo kriterijais:

 • produkto išbaigtumas (sukurtas ir išbandytas laboratorinėmis sąlygomis);
 • testavimo tikslai;
 • atitiktis pajėgumų planams ir gynybos technologijų vystymo prioritetams.

Norintieji testuoti savo produktus, turi Gynybos resursų agentūrai ([email protected]) pateikti:

 • užpildytą paraišką
 • pateikti testavimo metodikos projektą.

Testavimas organizuojamas vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-258 patvirtintu Gynybos srities prototipų testavimo organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu.

Kontaktinė informacija pasiteirauti – Gynybos resursų agentūros Tyrimų ir technologijų skyrius, tel. 8 706 80047.

 

Bendra informacija

2021 m. birželio 30 d. startavo Europos Komisijos administruojamas Europos gynybos fondas. Fondo 2021-2027 m. biudžetas – 8 mlrd. Eurų, iš jų 2,7 mlrd. Eur skirti gynybos srities moksliniams tyrimams, o 5,3 mlrd. Eur dalis – gynybos pajėgumų vystymo projektams (prototipų kūrimui, sertifikavimui, testavimui). Daugiau informacijos nuorodoje.

Fondo tikslas – skatinti technologijų naujoves ir bendradarbiavimą Europos saugumo srityje, kad ES būtų viena iš keturių didžiausių gynybos srities tyrimų ir technologijų investuotojų pasaulyje.

Europos Komisija 2021-2027 m. laikotarpiu kiekvienais metais skelbs kvietimus ES gynybos pramonei teikti projektinius pasiūlymus finansavimui iš Europos gynybos fondo gauti pagal atskiras temas. Be to, Europos gynybos fondas skatina mažas ir vidutines įmones dalyvauti gynybos srities projektuose, todėl joms bus skelbiami atviri kvietimai, kuriuose įmonių konsorciumai galės siūlyti savo idėjas.

Paskelbti kvietimai

2023 m. kvietimai. Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 22 d.

Finansavimas

Europos gynybos fondo lėšos skiriamos kaip dotacija (mokėjimus atlieka Europos Komisija): lėšomis finansuojama iki 100 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidų, iki 55 proc. prototipų kūrimo išlaidų, iki 80 proc. testavimo, sertifikavimo išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Projekto konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys subjektai iš trijų skirtingų ES ar asocijuotų šalių.

Pajėgumų vystymo projektuose papildomai privalomas bent 2 šalių Gynybos ministerijų palaikymas vystomam produktui. Iš Lietuvos pusės Krašto apsaugos ministerija parems projektus, kurių tema atitiks nacionalinius prioritetus (žiūrėti skiltį „Nacionalinė parama“).

Nacionalinė parama

Krašto apsaugos ministerija kiekvienais metais, atsižvelgdama į Fondo paskelbtas atitinkamų metų kvietimų temas, patvirtina nacionalines prioritetines temas.

Krašto apsaugos ministerijos palaikymo raštas, kuriuo ministerija neįsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Support) išduodamas, jei projektas patenka į Krašto apsaugos ministerijos patvirtintą prioritetinį temų sąrašą. Įmonės laisva forma raštu gali kreiptis į Gynybos resursų agentūrą dėl palaikymo kuriamam produktui rašto (angl. Letter of Support) išdavimo.

Ketinimų protokolas, kuriuo ministerija galimai įsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Intent) pasirašomas, jei yra gautas kitos šalies Gynybos ministerijos kreipimasis, projektas patenka į LT patvirtintą prioritetinį temų sąrašą ir yra priimtas ministerijos sprendimas dėl dalyvavimo projekte.

2023 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas šešioms temoms:

angl.: Information superiority; Cyber temos potemė - Autonomous AI Agent; Air and missile defence potemė Counter-UAS capabilities; Ground combat potemė – Long-range indirect fire support capabilities for precision and high efficiency strikes; Underwater warfare - Mine counter-measures capabilities; SME Calls.

Svarbūs dokumentai

Reglamentas, kuriuo įsteigtas Europos gynybos fondas

2021 m. kvietimų darbo programa

2022 m. kvietimų darbo programa – 1 dalis

2023 m. kvietimų darbo programa

Europos gynybos fondo parengiamosios programos

2017-2019 m. Parengiamųjų veiksmų dėl gynybos mokslinių tyrimų iniciatyva (PADR) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 4 tebevykstančiuose projektuose. Daugiau informacijos nuorodoje.

2019-2020 m. Europos gynybos plėtros programa (EDIDP) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 10 tebevykstančių projektų. Daugiau informacijos nuorodoje.

Kontaktinė informacija

Lietuvos dalyvavimą Europos gynybos fonde koordinuoja Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Tyrimų ir technologijų skyrius:

Europos gynybos agentūra (angl. European Defence Agency, EDA) yra Europos Sąjungos  Tarybos tarpvyriausybinė agentūra. Šiuo metu jos veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos (toliau –ES) šalys. EDA misija – remti šalis nares ir Europos Tarybą, stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Siekdama glaudaus šalių bendradarbiavimo EDA įgyvendina valstybių narių poreikius atitinkančius projektus. Valstybės narės prisideda prie EDA metinio biudžeto ir tvirtina jos metinį darbo planą.

EDA yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis ne ES šalimis: Norvegijos Karalyste (2006 m.), Šveicarijos Konfederacija (2012 m.), Serbijos Respublika (2013 m.) ir Ukraina (2015 m.). Šios sutartys leidžia minėtosioms šalims dalyvauti EDA kuruojamuose projektuose ir programose.   

EDA veiklos sritys apima: šalių bendradarbiavimo planavimą, bendrų pajėgumų vystymą, mokslinius tyrimus ir technologijas, bendradarbiavimą ginkluotės, pramonės ir rinkos klausimais, taip pat Europos gynybos politikos formavimą.

EDA dirba prie šių tyrimų ir technologijų sričiai strategiškai svarbių projektų: 

EDA ekspertų grupių struktūra:

Šaltinis: www.eda.europa.eu

 

Lietuvos mokslininkų/tyrėjų atranką į EDA Ekspertų grupes organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Atranka vykdoma vadovaujantis patvirtintu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe dalyvauti EDA Ekspertų grupių veikloje kreiptis į GRA TTS vedėją Lauryną Mockaitį el. p. laurynas [email protected].

 

 

NATO Mokslo ir technologijų organizacija (angl. Science and Technology Organization, NATO STO) siekdama išlaikyti Aljanso technologinį pranašumą, aktyviai stebi potencialiai svarbias ir kritines technologijas pasauliniu mastu ir siekia užtikrinti, kad NATO STO bendri tyrimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į Aljansui svarbiausias mokslinių tyrimų sritis.

NATO STO išskirtos šios tyrimų sritys, kurių darbo grupėse mokslininkai yra kviečiami dalyvauti:

Lietuvoje mokslininkų atranką į NATO STO darbo grupes vykdo Krašto apsaugos ministerija kartu su Inovacijų agentūra. Daugiau informacijos – šioje nuorodoje.

Iškilus klausimams kreiptis el. paštu: [email protected].

Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje programa

Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos (toliau – Programa) tikslas – stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus ir spartinti Lietuvos gynybos pramonės plėtrą, finansuojant gynybos technologijų plėtros projektus.

Pagal Programą remiamos veiklos:

 • mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros gynybos srityje (toliau – MTEP) projektų vykdymas;
 • Europos gynybos fondo projektų vykdymas (ko-finansavimas);
 • dalyvavimas NATO Mokslo ir technologijų organizacijos veikloje ir Europos gynybos agentūros ekspertų grupių renginiuose.

MTEP projektų vykdymas finansuojamas konkurso būdu pagal iš anksto paskelbtas temas. Konkursus skelbia ir administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Projektai finansuojami Krašto apsaugos ministerijos lėšomis.

Projektų finansavimo sąlygas ir informaciją apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas finansavimui rasite čia.

2022 m. paskelbtų konkursų gauti finansavimą MTEP projektams vykdyti temos:

2021 m. paskelbtų konkursų gauti finansavimą MTEP projektams vykdyti temos:

 • „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“;
 • „Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema“;
 • „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“

2015-2018 m. finansuotų MTEP projektų temos:

 • „Elektrinio motociklo žvalgybos funkcijoms atlikti sukūrimas“ (2018 m.);
 • „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas“ (2018 m.);
 • „Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba“ (2016 m.);
 • „Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistemos, skirtos Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti, sukūrimas“ (2015 m.).

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vykdomi mokslo tiriamieji darbai

 

GYNYBOS INVESTICIJŲ FONDAS

MILInvest finansinė priemonė https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/milinvest-23 .

Daugiau informacijos, užklausos:  [email protected].

2023 m. balandžio 25 d. vyko Krašto apsaugos ministerijos kartu su Inovacijų agentūra organizuojama tarptautinė karinių technologijų konferencija „Baltic Miltech Summit“ https://balticmiltech.com/

 

2023 m. balandžio 26 d. vyko Ginkluotės paroda „Live firing show“ https://livefiringshow.com/

 

Įvykę renginiai:

 • JAV Gynybos departamento renginys Lietuvos pramonei ’2022 https://gra.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-pramones-atstovai-susipazino-su-galimybemis-dalyvauti-jav-gynybos-departamento-pirkimuose  
 • Baltic Miltech Summit’2021 https://balticmiltech.com/
 • Hakatonai (technologijų kūrybinės stovyklos):
  • 2021 m. lapkričio 12-14 d. įvyko Kibernetinio saugumo hakatonas „DELTA1“ https://delta1.lt/ .
  • 2019 m. spalio 25-27 d. Karinėse jūrų pajėgose kariniame laive „Jotvingis“ organizuotas hakatonas „DELTA NAVY“, kurio metu sugeneruota 11 inovatyvių idėjų Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms ir buvo sukurti tokie produktų prototipai, kaip lazerinės komunikacijos tarp laivų sistemos, dronų ir personalo bei jo resursų valdymo sistemos. Trys idėjos buvo apdovanotos Krašto apsaugos ministerijos piniginiais prizais, o viena sulaukė specialios rėmėjų dovanos.
  • 2019 m. balandžio 12-14 d. Ruklos įguloje organizuota pirmoji Lietuvoje gynybos technologijų kūrybos stovykla – hakatonas „DELTA1“, kurio metu daugiau nei 220 inovatorių sugeneravo 40 inovatyvių produktų idėjų. Penkios idėjos buvo apdovanotos Krašto apsaugos ministerijos piniginiais prizais, o dvi sulaukė specialių rėmėjų dovanų.

 

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KAM TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Vardas, pavardė

Pareigybė

Tel. Nr.

El. p.

Laurynas Mockaitis

Skyriaus vedėjas

+370 706 80 579

[email protected]

Domilė Lideikytė

Patarėja

+370 706 80 047

[email protected]

Marius Alekna

Patarėjas +370 706 80 375 [email protected]

Darius Palilionis

Vyriausiasis specialistas

+370 706 80 067

[email protected] 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-06