BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tyrimai ir technologijos

Bendra informacija

2021 m. birželio 30 d. startavo Europos Komisijos administruojamas Europos gynybos fondas. Fondo 2021-2027 m. biudžetas – 9,3 mlrd. Eurų, iš jų 2,7 mlrd. Eur skirti gynybos srities moksliniams tyrimams, o 5,3 mlrd. Eur dalis – gynybos pajėgumų vystymo projektams (prototipų kūrimui, sertifikavimui, testavimui). Daugiau informacijos nuorodoje.

Fondo tikslas – skatinti technologijų naujoves ir bendradarbiavimą Europos saugumo srityje, kad ES būtų viena iš keturių didžiausių gynybos srities tyrimų ir technologijų investuotojų pasaulyje.

Europos Komisija 2021-2027 m. laikotarpiu kiekvienais metais skelbs kvietimus ES gynybos pramonei teikti projektinius pasiūlymus finansavimui iš Europos gynybos fondo gauti pagal atskiras temas. Be to, Europos gynybos fondas skatina mažas ir vidutines įmones dalyvauti gynybos srities projektuose, todėl joms bus skelbiami atviri kvietimai, kuriuose įmonių konsorciumai galės siūlyti savo idėjas.

Paskelbti kvietimai

2022 m. kvietimai. Paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. lapkričio 24 d.

Finansavimas

Europos gynybos fondo lėšos skiriamos kaip dotacija (mokėjimus atlieka Europos Komisija): lėšomis finansuojama iki 100 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidų, iki 55 proc. prototipų kūrimo išlaidų, iki 80 proc. testavimo, sertifikavimo išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Projekto konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys subjektai iš trijų skirtingų ES ar asocijuotų šalių.

Pajėgumų vystymo projektuose papildomai privalomas bent 2 šalių Gynybos ministerijų palaikymas vystomam produktui. Iš Lietuvos pusės Krašto apsaugos ministerija parems projektus, kurių tema atitiks nacionalinius prioritetus (žiūrėti skiltį „Nacionalinė parama“).

Nacionalinė parama

Krašto apsaugos ministerija kiekvienais metais, atsižvelgdama į Fondo paskelbtas atitinkamų metų kvietimų temas, patvirtina nacionalines prioritetines temas.

Krašto apsaugos ministerijos palaikymo raštas, kuriuo ministerija neįsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Support) išduodamas, jei projektas patenka į Krašto apsaugos ministerijos patvirtintą prioritetinį temų sąrašą. Įmonės laisva forma raštu gali kreiptis į Gynybos resursų agentūrą dėl palaikymo kuriamam produktui rašto (angl. Letter of Support) išdavimo.

Ketinimų protokolas, kuriuo ministerija galimai įsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Intent) pasirašomas, jei yra gautas kitos šalies Gynybos ministerijos kreipimasis, projektas patenka į LT patvirtintą prioritetinį temų sąrašą ir yra priimtas ministerijos sprendimas dėl dalyvavimo projekte.

Lietuvos prioritetinės 2022 m. Fondo paskelbto kvietimo temos:

 • „Information superiority“
 • „Ground combat“
 • „Protection and mobility“
 • "Space"
 • "SMEs"

Svarbūs dokumentai

Reglamentas, kuriuo įsteigtas Europos gynybos fondas

2021 m. kvietimų darbo programa

2022 m. kvietimų darbo programa – 1 dalis

Europos gynybos fondo parengiamosios programos

2017-2019 m. Parengiamųjų veiksmų dėl gynybos mokslinių tyrimų iniciatyva (PADR) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 4 tebevykstančiuose projektuose. Daugiau informacijos nuorodoje.

2019-2020 m. Europos gynybos plėtros programa (EDIDP) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 10 tebevykstančių projektų. Daugiau informacijos nuorodoje.

Kontaktinė informacija

Lietuvos dalyvavimą Europos gynybos fonde koordinuoja Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Tyrimų ir technologijų skyrius:

Europos gynybos agentūra (angl. European Defence Agency, EDA) yra Europos Sąjungos  Tarybos tarpvyriausybinė agentūra. Šiuo metu jos veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos (toliau –ES) šalys. EDA misija – remti šalis nares ir Europos Tarybą, stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Siekdama glaudaus šalių bendradarbiavimo EDA įgyvendina valstybių narių poreikius atitinkančius projektus. Valstybės narės prisideda prie EDA metinio biudžeto ir tvirtina jos metinį darbo planą.

EDA yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis ne ES šalimis: Norvegijos Karalyste (2006 m.), Šveicarijos Konfederacija (2012 m.), Serbijos Respublika (2013 m.) ir Ukraina (2015 m.). Šios sutartys leidžia minėtosioms šalims dalyvauti EDA kuruojamuose projektuose ir programose.   

EDA veiklos sritys apima: šalių bendradarbiavimo planavimą, bendrų pajėgumų vystymą, mokslinius tyrimus ir technologijas, bendradarbiavimą ginkluotės, pramonės ir rinkos klausimais, taip pat Europos gynybos politikos formavimą.

EDA dirba prie šių tyrimų ir technologijų sričiai strategiškai svarbių projektų: 

EDA ekspertų grupių struktūra:

Šaltinis: www.eda.europa.eu

 

Lietuvos mokslininkų/tyrėjų atranką į EDA Ekspertų grupes organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Atranka vykdoma vadovaujantis patvirtintu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe dalyvauti EDA Ekspertų grupių veikloje kreiptis į GRA TTS vedėją Lauryną Mockaitį el. p. laurynas [email protected].

 

NATO Mokslo ir technologijų organizacija (angl. Science and Technology Organization, NATO STO) pripažindama neatidėliotiną būtinybę išlaikyti Aljanso technologinį pranašumą, aktyviai stebi potencialiai svarbias ir kritines technologijas pasauliniu mastu ir siekia užtikrinti, kad NATO STO bendri tyrimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į Aljansui svarbiausias mokslinių tyrimų sritis.

NATO STO Technologijų tendencijų 2017 m. ataskaitoje (Tech Trends Report 2017) struktūrizuotai pateikiama informacija apie NATO įdomias tyrimų sritis, nurodant, kuriuo laikotarpiu jos įgauna didžiausią aktualumą ir kaip atsispindi jau egzistuojančių NATO STO techninių tyrimų darbo grupių veikloje ir publikacijose.

Darbo grupės pavadinimas

Taikomosios transporto priemonių technologijos (angl. Applied Vehicle Technology)

Žmogiškieji veiksniai ir medicina (angl. Human Factors and Medicine)

Informacinių sistemų technologijos  (angl. Information Systems Technology

Sistemų analizė ir tyrimai (angl. Systems Analysis and Studies)

Sistemų koncepcijos ir integracija (angl. Systems Concepts and Integration)

Jutikliai ir elektronikos technologijos (angl. Sensors and Electronics Technology)

NATO modeliavimas ir simuliacijos (angl. NATO Modelling and Simulation)

Šiuo metu STO valdyboje pagrindiniu Lietuvos nariu yra paskirtas GRA Tyrimų ir technologijų skyriaus (TTS) vedėjas Laurynas Mockaitis, nacionalinio koordinatoriaus funkcijas atlieka GRA TSS vyriausiasis specialistas Darius Palilionis.

Lietuvoje mokslininkų atranką į NATO STO darbo grupes vykdo Krašto apsaugos ministerija. Konkursai vykdomi vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros patvirtintu Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe tapti Lietuvos atstovu NATO STO darbo grupėse, kreipkitės į nacionalinį koordinatorių Darių Palilionį 

el. p. [email protected].

Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje programa

Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos (toliau – Programa) tikslas – stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus ir spartinti Lietuvos gynybos pramonės plėtrą, finansuojant gynybos technologijų plėtros projektus.

Pagal Programą remiamos veiklos:

 • mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros gynybos srityje (toliau – MTEP) projektų vykdymas;
 • Europos gynybos fondo projektų vykdymas (ko-finansavimas);
 • dalyvavimas NATO Mokslo ir technologijų organizacijos veikloje ir Europos gynybos agentūros ekspertų grupių renginiuose.

MTEP projektų vykdymas finansuojamas konkurso būdu pagal iš anksto paskelbtas temas. Konkursus skelbia ir administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Projektai finansuojami Krašto apsaugos ministerijos lėšomis.

Projektų finansavimo sąlygas ir informaciją apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas finansavimui rasite čia.

2022 m. paskelbtų konkursų gauti finansavimą MTEP projektams vykdyti temos:

2021 m. paskelbtų konkursų gauti finansavimą MTEP projektams vykdyti temos:

 • „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“;
 • „Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema“;
 • „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“

2015-2018 m. finansuotų MTEP projektų temos:

 • „Elektrinio motociklo žvalgybos funkcijoms atlikti sukūrimas“ (2018 m.);
 • „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas“ (2018 m.);
 • „Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba“ (2016 m.);
 • „Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistemos, skirtos Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti, sukūrimas“ (2015 m.).

 

GYNYBOS INVESTICIJŲ FONDAS

Gynybos investicijų fondas (GIF) įsteigtas 2020 m. gruodžio 8 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Krašto apsaugos ministerijos bei INVEGOS ir yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. INVEGA paskirta Gynybos investicijų fondo valdytoja.

Iš Gynybos investicijų fondo bus finansuojama rizikos kapitalo priemonė „MILInvest“, skirta investuoti į gynybos ir saugumo srities įmones. Priemonę „MILInvest“ valdys INVEGOS atrinktas finansų tarpininkas.

Planuojama priemonės „MILInvest“ įgyvendinimo schema:

Aktualūs GIF dokumentai:

Išankstinis rinkos vertinimas

GIF finansavimo sąlygų aprašas

Rizikos kapitalo priemonės „MILInvest“ valdytojo atrankos sąlygų projektas

Hakatonai (technologijų kūrybinės stovyklos)

Gynybos technologijų kūrybos stovykla (hakatonas) – tai renginys, kai pasitelkiant mokslininkus, išradėjus, karybos entuziastus bei įvairių sričių ekspertus, kuriami inovatyvūs sprendimai gynybos sričiai ir Lietuvos kariuomenei. Organizuojant gynybos technologijų hakatonus siekiama skatinti gynybos technologijų vystymą ir gynybos pramonės ekosistemos kūrimąsi.

2019 m. balandžio 12-14 d. Ruklos įguloje organizuota pirmoji Lietuvoje gynybos technologijų kūrybos stovykla – hakatonas „DELTA1“, kurio metu daugiau nei 220 inovatorių sugeneravo 40 inovatyvių produktų idėjų. Penkios idėjos buvo apdovanotos Krašto apsaugos ministerijos piniginiais prizais, o dvi sulaukė specialių rėmėjų dovanų.

2019 m. spalio 25-27 d. Karinėse jūrų pajėgose kariniame laive „Jotvingis“ organizuotas hakatonas „DELTA NAVY“, kurio metu sugeneruota 11 inovatyvių idėjų Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms ir buvo sukurti tokie produktų prototipai, kaip lazerinės komunikacijos tarp laivų sistemos, dronų ir personalo bei jo resursų valdymo sistemos. Trys idėjos buvo apdovanotos Krašto apsaugos ministerijos piniginiais prizais, o viena sulaukė specialios rėmėjų dovanos.

2021 m. lapkričio 12-14 d. įvyko Kibernetinio saugumo hakatonas „DELTA1

 

Tarptautinė karinių technologijų konferencija „Baltic Miltech Summit“

Krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su VšĮ „Versli Lietuva“, kas antrus metus (dėl pandemijos 2020 m. neįvyko) organizuoja tarptautinę karinių technologijų konferenciją „Baltic Miltech Summit”, kurioje kariuomenių ir gynybos pramonės ekspertai skaito pranešimus ateities gynybos technologijų, inovacijų, kibernetinio saugumo temomis, Baltijos šalių inovatyvios įmonės ir startuoliai demonstruoja savo produktus ir paslaugas.

2018 m. „Baltic Miltech Summit 2018” Vilniuje dalyvavo beveik 400 NATO kariuomenių, tarptautinės gynybos sektoriaus įmonių, investicinių fondų, mokslinių tyrimų centrų, technologinių startuolių ir inovatyvių kompanijų atstovų, organizuota gynybos technologijų ir inovatyvių produktų paroda.

2021 m. spalio 6 d. surengta konferencija „Baltic Miltech Summit 2021“.

Renginyje be tarptautinės konferencijos vyko diskusijos bei seminarai apie regionines ir tarptautines karines inovacijas, B2B (verslas-verslui) susitikimai. 

 

Ginkluotės paroda „Live firing show“

Parodos metu Pabradės poligone gynybos pramonė turi galimybę pademonstruoti įvairius ginklus, amuniciją, įrangą ir sistemas svarbiausiems sprendimų priėmėjams ir kariškiams, taip pat išbandyti ginklus ir karinę techniką atvirame lauke.

2021 m. spalio 7 d. surengta ginkluotės paroda „Live firing show 2021“. Renginys vyko šviesiu ir tamsiu paros metu. Parodą organizavo Gynybos paramos fondas.

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KAM TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Vardas, pavardė

Pareigybė

Tel. Nr.

El. p.

Laurynas Mockaitis

Skyriaus vedėjas

+370 706 80 579

[email protected]

Domilė Lideikytė

Patarėja

+370 706 80 047

[email protected]

Darius Palilionis

Vyriausiasis specialistas

+370 706 80 067

[email protected] 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-06