Duomenų valdytojo duomenys

Gynybos resursų agentūroje prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA)

Juridinio asmens kodas 304740061

El. p. [email protected]

Adresas: Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), GRA yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: +370 706 80041

Adresas: Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius

Asmens duomenų tvarkymas ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimas GRA

GRA tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuLietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, su kuriomis galite susipažinti čiair kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmens duomenų valdytoja yra GRA, tvarkymo tikslai, apimtis, duomenų subjektų kategorijos, asmens duomenų tvarkytojai, gavėjai, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, kita svarbi su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija yra pateikta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Gynybos resursų agentūroje prie Krašto apsaugos ministerijos taisyklėse, kurias galima rasti čiaRekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma.

Atnaujinimo data: 2023-09-29