Pareigų aprašymas Spausdinti

KETVIRTOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje biudžetinėje įstaigoje;

  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

  4. turėti analitinių gebėjimų,gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  6. būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

  7. žinoti krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės struktūrą;

  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

  9. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Windows“ operacine sistema, „Microsoft Office“ programomis.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

  2. vertina pirkim ypatumus, Agentūrai nustato taikytinus teisės aktus;

  3. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

  4. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

  5. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

  6. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie Skyriaus kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

  7. koordinuoja pagal kompetenciją, atsižvelgdamas į kitų NATO ir Europos Sąjungos šalių technikos ir ginkluotės projektus, bendrų su užsienio valstybėmis projektų įgyvendinimą, organizuoja bendrus su užsienio valstybėmis pirkimus;

  8. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

  9. teikia Agentūros direktoriaus pavaduotojui įsigijimams siūlymus dėl pirkimus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  10. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

  11. koordinuoja Skyriaus vykdomus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

  12. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.