Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MEDICINOS PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR VAISTŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

 1. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti Lietuvos kariuomenės principinę struktūrą, NATO struktūrą bei veiklos principus;

  2. žinoti karo tarnybos atlikimo tvarką reglamentuojančių ir kitų kariuomenės statutų reikalavimus;

  3. išmanyti medicininės įrangos vadybos pagrindus, medicininės įrangos kodifikavimo principus ir sistemą, KAS planavimo, programų ir biudžeto sudarymo ciklą, medicininės įrangos normatyvus ir jų sudarymo principus;

  4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais karo tarnybą, KAS resursų valdymą ir įsigijimų procesą, taip pat šiais nuostatais;

  5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais (LKS), NATO standartizacijos susitarimais (STANAG), sąjungininkų leidiniais (AP), taip pat ir Europos Sąjungos (ES) dokumentais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą;

  6. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  7. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  8. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 2. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, paskirtų uždavinių ir pavedimų kvalifikuotą vykdymą nustatytu laiku;

  2. vertina Skyriaus personalo veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, dėl skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

  4. rengia Skyriaus profesinės karo tarnybos karių pareiginius nuostatus, juos atnaujina;

  5. organizuoja medicininės įrangos, priemonių ir vaistų įsigijimo dokumentų rengimą ir vadybą;

  6. analizuoja vadybos procesų efektyvumą ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl jų tobulinimo;

  7. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie įrangos gyvavimo ciklą, kainą, rinką ir technologijas;

  8. dalyvauja rengiant medicininės įrangos techninę eksploataciją reglamentuojančius dokumentus, analizuoja su medicinine įranga ir farmacine veikla susijusius standartus, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  9. teisės aktų numatyta tvarka organizuoja Agentūros licencijavimą farmacinei veiklai;

  10. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ar tobulinant KAS naudojamos medicininės įrangos, priemonių ir vaistų technines specifikacijas, vykdo KAS naudojamos medicininės įrangos, priemonių ir vaistų techninės dokumentacijos stebėseną;

  11. dalyvauja planuojant KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimo medicinine įranga, priemonėmis ir vaistais poreikį bei rengiant įsigijimo planus;

  12. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo medicinine įranga, priemonėmis ir vaistais poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomųcentralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui;

  13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirtos įrangos ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

  14. inicijuoja ir rengia įsakymų, techninės ir norminės dokumentacijos ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

  15. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją ar suteiktus įgaliojimus dalyvauja centralizuotai įsigyjamų paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbe;

  16. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja tarptautiniuose mokymuose;

  17. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

  18. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.