Pareigų aprašymas Spausdinti

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS);

  4. turėti analitinių gebėjimų,gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  6. būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

  7. žinoti KAS struktūrą;

  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

  9. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Windows“ operacine sistema, „Microsoft Office“ programomis.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

  2. prižiūri, palaiko ir tobulina Agentūros vidaus kontrolės sistemą;

  3. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir koordinuoja Agentūros viešųjų pirkimų planų sudarymą;

  4. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su vidaus kontrolės sistema, jos tobulinimu, rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymu;

  5. koordinuoja informacijos rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

  6. teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimus valdymu, tobulinimo;

  7. atlieka veiklos ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;

  8. rengia Agentūros pirkimų sistemos efektyvumo rodiklius, teikia juos tvirtinti direktoriui;

  9. teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvaus rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymo, pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių nustatymo, jų skaičiavimo metodikos, analizės ir vertinimo;

  10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Agentūros vadovybei, Krašto apsaugos ministerijos vadovybei;

  11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;

  12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.