Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį personalo valdymo arba administravimo srityje biudžetinėje įstaigoje;

  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, karo tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugą;

  4. išmanyti krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės struktūrą ir valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymo principus ir prioritetus;

  5. turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo, asmenų konsultavimo ir veiklos planavimo įgūdžių;

  6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą ir atsako už ją, inicijuoja ir rengia dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, ir jų pakeitimus;

  2. organizuoja Skyriui pavestų užduočių ir kitų pateiktų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

  3. vertina Skyriaus personalo veiklą, teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, dėl skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  4. pagal savo kompetenciją vertina ir teikia pastabas bei siūlymus dėl Agentūros padalinių parengtų ir Agentūros direktoriui teikiamų derinti ar pasirašyti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

  5. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius karo tarnybą, darbo santykius, valstybės tarnybą ir jų pakeitimus, numato, kokias priemones reikia įgyvendinti juos taikant praktikoje, inicijuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  6. organizuoja metinio Agentūros veiklos plano parengimą ir prisideda prie jo rengimo, teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl veiklos plano tobulinimo ar koregavimo;

  7. koordinuoja Agentūros veiklos plano ataskaitų parengimą ir prisideda prie šios veiklos;

  8. organizuoja Kovos su korupcija krašto apsaugos sistemoje programos įgyvendinimą Agentūroje, kontroliuoja, kad nebūtų sudaryta prielaidų korupcijos apraiškoms Skyriuje;

  9. rengia ir teikia Agentūros direktoriui Skyriaus nuostatų ir personalo pareiginių nuostatų projektus (pareigybių aprašymus);

  10. organizuoja ir kontroliuoja Agentūros skyrių nuostatų, personalo pareiginių nuostatų (pareigybių aprašymų) rengimą ir atnaujinimą;

  11. organizuoja Agentūros personalo veiklos vertinimą, kontroliuoja vertinimo rezultatų apskaitą;

  12. rengia ir tikslina Agentūros pareigybių sąrašą ir teikia jį Agentūros direktoriui;

  13. vertina poreikį užimti personalo pareigybes, planuoja valstybės tarnautojų atranką į laisvas pareigas ir teikia siūlymus dėl personalo komplektavimo;

  14. organizuoja ir kontroliuoja administracinių teisės aktų dėl Agentūros personalo paskyrimo į pareigas, perkėlimo, tarnybinio atlyginimo mokėjimo, atleidimo iš pareigų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  15. organizuoja ir kontroliuoja Agentūros personalo mokymą;

  16. organizuoja ir kontroliuoja Agentūros personalo komandiruočių administravimą;

  17. kontroliuoja, kad administruojamas personalas nustatyta tvarka ir terminais pateiktų dokumentus dėl leidimų dirbti su įslaptinta informacija ir patikimumo pažymėjimų, esant pažeidimų, informuoja atitinkamų padalinių vadovus, o prireikus – Agentūros vadovybę;

  18. organizuoja ir kontroliuoja Agentūros dokumentų administravimą, įslaptintosinformacijos administravimą ir apsaugą;

  19. inicijuoja komisijų, darbo grupių sudarymą Agentūros vykdomos veiklos ar veiklos procesų trūkumams šalinti, dirba šiose komisijose ir koordinuoja jų veiklą;

  20. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją Agentūros vadovybei;

  21. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius Agentūros vadovybės pavedimus.