Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įstaigų veiklos rizikos valdymo ir/arba kontrolės srityje;

  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, vidaus kontrolę, kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

  4. išmanyti KAS valdymo principus ir prioritetus;

  5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, ja remiantis rengti išvadas ir pasiūlymus;

  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti tinkamai pristatyti Agentūros poziciją;

  7. gebėti savarankiškai spręsti savo kompetencijos klausimus ir organizuoti savo veiklą;

  8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir NATO normatyviniais dokumentais;

  9. mokėti analizuoti ir vertinti situaciją, priimti adekvačius sprendimus;

  10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

  11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Acrobat Reader, Internet Explorer, MS Outlook, taip pat naudotis biuro technika.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. pataria Agentūros vadovybei efektyvios Agentūros vidaus kontrolės, rizikos valdymo sistemos sukūrimo, veikimo ir tobulinimo klausimais;

  2. vykdo nuolatinę Agentūros vidaus kontrolės veiklos, rizikos valdymo veiksmingumo stebėseną, vertina vidaus kontrolės veiklos funkcionavimą ir nustato Agentūros veiklos problemas bei naujas rizikos rūšis kasdienėje veikloje;

  3. organizuoja Agentūros veiklos procedūrų patikrinimus, kurių metu nustatoma, ar jos atitinka teisės aktų reikalavimus, Agentūros direktoriaus priimtus sprendimus, ar įgyvendintos priemonės, mažinančios galimų klaidų skaičių, neatitikimų, apgaulių ir kitų neteisėtų veiklų mastą;

  4. pataria Agentūros vadovybei KAS procesų, kuriuose dalyvauja (arba kuriuos valdo) Agentūra, taip pat Agentūros vidaus procesų detalizavimo ir tobulinimo klausimais;

  5. pataria Agentūros vadovybei Agentūros vykdomų funkcijų atskyrimo klausimais dėl Agentūros administracijos padalinių uždavinių ir funkcijų priskyrimo atitinkamoms pareigybėms, siekiant sumažinti klaidų, apgaulių, kitų neteisėtų veiklų riziką;

  6. organizuoja nuolatinį Agentūros struktūrinių padalinių veiklos atitikties tikslams nustatymą, veiklos teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo įvertinimą, ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimą su planuotais;

  7. užtikrina aktualios informacijos, kuri turi esminės įtakos Agentūros veiklai ir valdymui, sklaidą ir komunikaciją Agentūroje, kad su tokia informacija galėtų susipažinti darbuotojai;

  8. organizuoja kokybės vadybos sistemos diegimą Agentūroje;

  9. organizuoja susitikimus, pasitarimus ir kitus renginius, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis funkcijomis ar paskirtomis užduotimis;

  10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe, departamentų ir skyrių vadovais, departamentų ir tarnybų prie Krašto apsaugos ministerijos vadovais, Lietuvos kariuomenės pajėgų, dalinių ir padalinių vadais ir tarnybų viršininkais, su kitais valstybės tarnautojais ir kariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės, visuomeninių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovais;

  11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Agentūros direktoriaus pavedimus.