Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  

VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Vyriausiasis patarėjas turi būti baigęs:

  1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  2. strateginio lygmens kursus užsienio valstybės karo mokymo įstaigoje.

 2. Vyriausiasis patarėjas ne mažiau kaip 12 mėnesių turi būti ėjęs atitinkamo lygmens esmines pareigas pagal karininkų karjeros kryptis arba ne mažiau kaip 12 mėnesių ėjęs laipsniu aukštesnes pareigas.

 3. Vyriausiasis patarėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

  2. gerai išmanyti KAS planavimo, programų ir biudžeto sudarymo ciklą, KAS įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą reglamentuojančius dokumentus ir turėti jų taikymo praktikos;

  3. būti susipažinęs su valstybės saugumą, gynybą ir krašto apsaugos tarnybą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

  4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatais ir šiais nuostatais;

  5. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti pavaldžių skyrių veiklą;

  7. mokėti anglų kalbą trečiu lygiu;

  8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 4. Vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

  1. pavaduoja Agentūros direktorių, vykdydamas nacionalinio ginkluotės direktoriaus pavaduotojo funkcijas Europos gynybos agentūros, NATO, NORDEFCO (Šiaurės šalių), 3B (trijų Baltijos šalių), 3B+PL (trijų Baltijos šalių ir Lenkijos) ir dvišaliuose nacionalinių ginkluotės direktorių susitikimuose;

  2. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitos technikos ir įrangos ypatumus, jų diegimo praktiką ir tendencijas, teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  3. pataria Agentūros vadovybei ginkluotės ir kitų karinės paskirties priemonių įsigijimo ir valdymo, taip pat karybos klausimais;

  4. analizuoja KAS plėtros planų projektus, padeda priimti sprendimus šiais klausimais ir juos įgyvendinti;

  5. teikia rekomendacijas ir siūlymus Agentūros vadovybei dėl gynybos planavimo,projektų valdymo dokumentų projektų;

  6. teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl KAS įsigijimų proceso, Agentūros veiklos, valdymo ir darbo organizavimo optimizavimo, Agentūros vidaus procesų tobulinimo;

  7. renka, analizuoja, sistemina informaciją, būtiną Agentūros uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti, pataria Agentūros direktoriui Agentūros tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo klausimais;

  8. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų, Agentūros direktoriaus nurodymų ir pavedimų, teisės aktų reikalavimų vykdymą;

  9. pagal kompetenciją susirašinėja su KAS institucijomis ir jų padaliniais ir užsienio valstybių karinių bei civilinių institucijų atstovais;

  10. organizuoja susitikimus, pasitarimus ir kitus renginius, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis funkcijomis ar paskirtomis užduotimis;

  11. Agentūros direktoriaus pavedimu prisideda prie sisteminių ginkluotės, karinės įrangos ir valdymo sistemų projektų įgyvendinimo;

  12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.