Pareigų aprašymas Spausdinti

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų rengimo ir valdymo srityje;

  3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir Lietuvos kariuomenės bei KAS struktūrą, valdymo principus, veiklos sritis, veiklą ir raidos prioritetus, žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su Skyriaus funkcijomis;

  4. būti susipažinęs su krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais, NATO standartizacijos susitarimais (angl. STANAG – NATO standardization agreement), sąjungininkų leidiniais (angl. AP-Allied publication), taip pat Europos Sąjungos dokumentais, reglamentuojančiais GVS eksploataciją ir plėtrą;

  5. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų projektus;

  7. išmanyti Lietuvos karinę strategiją, krašto apsaugos ministro gaires, Krašto apsaugos ministerijos strateginį veiklos planą, kitus KAS strateginio planavimo dokumentus;

  8. žinoti KAS planavimo, programų ir biudžeto sudarymo ciklą;

  9. gerai išmanyti įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą KAS reglamentuojančius dokumentus;

  10. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, kontroliuoti projektinę veiklą Agentūroje;

  11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

  12. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Acrobat Reader ir Internet Explorer, MS Outlook, taip pat naudotis biuro technika.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja Skyriaus veiklą ir užtikrina Skyriaus užduočių įvykdymą laiku;

  2. vykdo Skyriui priskirtų sisteminių GVS projektų valdymą ir koordinuoja šių projektų įgyvendinimą KAS;

  3. koordinuoja ir pagal savo kompetenciją kontroliuoja kitoms KAS institucijoms ir jų padaliniams patvirtintų, sisteminių (taip pat ir dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo)GVS projektų vykdymą ir integravimą į KAS;

  4. vykdo Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) patvirtintų valdyti GVS projektų situacijos apibendrinimą ir parengia atitinkamus pristatymus;

  5. vykdo GVS įsigijimo ir įdiegimo procesų KAS situacijos vertinimą ir teikia Agentūros direktoriui siūlymus;

  6. teikia Agentūros direktoriui siūlymus GVS projektų prioritetų, projektų valdymo, suderinamumo ir įtraukimo į KAS veiklos planus ir biudžetą;

  7. teikia su Skyriui priskirtų GVS projektų įgyvendinimu susijusią informaciją ir pastabas KAS veiklos ir biudžeto planavimą, valstybės karinę strategiją, Krašto apsaugos ministro gaires, KAM strateginį veiklos planą ir kitus KAS strateginio planavimo dokumentus rengiantiems asmenims;

  8. koordinuoja bendradarbiavimą su NATO ir Europos Sąjungos institucijomis Agentūros vykdomų GVS projektų valdymo ir integravimo į pajėgas srityse;

  9. atstovauja KAM tarptautinėse, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose įgyvendindamas Skyriui nustatytas funkcijas;

  10. Skyriaus vedėjas Agentūros direktoriaus nurodymu gali vykdyti ir kitas nenuolatinio pobūdžio su jo tiesiogine veikla susijusias funkcijas.