Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

KOVOS PLATFORMŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  2. operacinio lygmens kursus Lietuvos ar mokymo įstaigoje.

 2. Pageidautina, kad Skyriaus viršininkas turėtų tarnybos pajėgų štabo viršininko pavaduotoju ar pagal jam prilyginamas pareigas patirties.

 3. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) principinę struktūrą;

  2. žinoti NATO struktūrą ir veiklos principus;

  3. išmanyti krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus;

  4. išmanyti LK karinių vienetų panaudojimo pagrindus ir kovinį pajėgumą;

  5. išmanyti KAS resursų valdymą, įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą reglamentuojančius dokumentus ir turėti jų taikymo praktikos;

  6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

  7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais karo tarnybą, ir šiais nuostatais;

  8. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  9. būti susipažinęs su krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais (LKS), NATO standartizacijos susitarimais (STANAG), sąjungininkų leidiniais (AP), taip pat ES dokumentais, reglamentuojančiais kovinių platformų eksploatavimą;

  10. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, OpenOffice.org, Internet Explorer, MS Outlook, Acrobat Reader programomis.

 4. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. pavaduoja pavaduotoją, kai jo nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja, serga ir pan.);

  2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus užduočių vykdymą;

  3. organizuoja įsigyjamų kovinių platformų kokybės kontrolę;

  4. sprendžia Skyriaus viršininko kompetencijai priklausančius klausimus;

  5. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų kovinių platformų ypatumus, jų diegimo praktiką ir teikia Agentūros vadovybei siūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  6. analizuoja Lietuvos kariuomenės vienetų patirtį, įgytą vykdant operacijas ir mokymuose, kuriuose eksploatuojamos kovinės platformos, ją apibendrina ir organizuoja jos praktinį pritaikymą LK;

  7. teikia siūlymus dėl kovinių platformų eksploatavimo;

  8. koordinuoja kovinių platformų įsigijimo projektų rengimą bei vykdymą;

  9. teikia siūlymus dėl KAS strateginio planavimo dokumentų, KAS planavimo vadovo ir atsakymų į NATO ir ES planavimo klausimynus rengimo;

  10. organizuoja kovinių platformų techninį ir finansinį alternatyvų, skirtų KAS reikalavimams patenkinti, įvertinimą;

  11. organizuoja kovinių platformų funkcinių ir techninių reikalavimų nustatytiems pajėgumams pasiekti rengimą;

  12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su NATO štabu, ES kariniu štabu, NATO operacijų ir transformacijos vadavietėmis;

  13. pagal kompetenciją atstovauja KAS NATO komitetuose;

  14. bendradarbiauja, konsultuojasi su gamintojais, tiekėjais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais, taip pat šalimis partnerėmis kovinių platformų techninio ir funkcinio vystymo klausimais;

  15. koordinuoja KAS naudojamų kovinių platformų, su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo procedūras bei eksploatacijos ir palaikymo procesus;

  16. organizuoja informacijos apie kovos platformų ir su jomis susijusių paslaugų centralizuotus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą rinkimą, kaupimą ir analizę ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją pavaduotojui ir KAS programų koordinatoriams;

  17. organizuoja informacijos apie kovos platformų gyvavimo ciklo kainą, rinką bei technologijas kaupimą ir vertinimą, teikia šią informaciją pavaduotojui;

  18. užtikrina duomenų apie planuojamas skaičiuojamąsias kainas atnaujinimą finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje;

  19. analizuoja KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo kovos platformomis poreikį, joms įsigyti skirtas lėšas, teikia duomenis Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui centralizuotų pirkimų planams sudaryti;

  20. kontroliuoja užsakymų pagal pasirašytas pirkimo sutartis vykdymą bei lėšų panaudojimą ir duomenų teikimą pavaduotojui, Biudžeto skyriui ir KAS programų koordinatoriams;

  21. organizuoja kovos platformų gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;

  22. organizuoja planuojamų įsigyti ir naudojamų kovos platformų testavimus ir bandymus, prisideda prie šios veiklos organizavimo;

  23. sudaro KAS institucijoms nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti kovinių platformų sąrašus;

  24. prisideda prie direktyvų, metodinių nurodymų ir kitos dokumentacijos techninės standartizacijos klausimais rengimo;

  25. prisideda prie trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio KAS planavimo dokumentų rengimo;

  26. rengia Skyriaus veiklos ir pareiginių nuostatų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

  27. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su paskirtomis užduotimis ar Skyriaus veikla;

  28. pagal savo kompetenciją savarankiškai priima sprendimus, reikalingus Skyriaus veiklai užtikrinti.

  29. vykdo kitus tiesioginio viršininko ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.