Pareigų aprašymas Spausdinti

Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos

Ryšių ir valdymo sistemų skyriaus viršininko pareiginiai nuostatai

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją arba atitinkamą NATO valstybės karo mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  2. operacinio lygmens kursus L3 Lietuvos ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigoje;

  3. supažindinamuosius NATO ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) kursus NATO RIS mokykloje Latinoje, Italijoje, arba jiems prilyginamus.

 2. Pageidautina, kad Skyriaus viršininkas turėtų tarnybos pajėgų štabo viršininko pavaduotoju ryšiams ir informacinėms sistemoms ar tarnybos pagal šioms pareigoms prilygintas pareigas patirties.

 3. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) principinę struktūrą;

  2. žinoti NATO struktūrą ir išmanyti veiklos principus;

  3. išmanyti krašto apsaugos ir kovos statutų reikalavimus;

  4. išmanyti LK karinių vienetų panaudojimo pagrindus ir kovinį pajėgumą;

  5. žinoti KAS RVS organizavimo ir funkcionavimo bendruosius principus;

  6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

  7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, Agentūros nuostatais ir šiais nuostatais;

  8. būti susipažinęs su krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais, NATO standartizacijos susitarimais (STANAG), sąjungininkų leidiniais (AP), taip pat ES dokumentais, reglamentuojančiais įrangos sistemų eksploatavimą ir plėtrą, RVS organizavimą;

  9. mokėti planuoti kariuomenės pajėgumų aprūpinimą RVS ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti planų įgyvendinimą;

  10. mokėti anglų kalbą antru lygiu pagal ND 6001 (STANAG);

  11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, MS Outlook, Acrobat Reader programomis.

 4. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. pavaduoja pavaduotoją, kai jo nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja, serga ir pan.);

  2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus užduočių vykdymą;

  3. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

  4. rengia krašto apsaugos ministro įsakymų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

  5. atstovauja Agentūrai dvišaliuose ir daugiašaliuose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose ir projektuose, susijusiuose su RVS;

  6. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su paskirtomis užduotimis ir Skyriaus veikla;

  7. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties RVS ypatumus, jų diegimo praktiką ir teikia pavaduotojui siūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  8. analizuoja Lietuvos kariuomenės vienetų patirtį, įgytą vykdant operacijas ir mokymuose, kuriuose eksploatuojamos RVS, ją apibendrina ir organizuoja jos praktinį pritaikymą KAS;

  9. teikia siūlymus pavaduotojui dėl RVS ir su jomis susijusios karinės įrangos eksploatavimo;

  10. organizuoja įsigyjamų RVS kokybės kontrolę;

  11. sudaro KAS institucijoms nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti RVS sąrašus;

  12. teikia siūlymus pavaduotojui dėl KAS strateginio planavimo dokumentų, KAS planavimo vadovo ir atsakymų į NATO ir ES planavimo klausimynus rengimo;

  13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su NATO štabu, ES kariniu štabu, NATO operacijų ir transformacijos vadavietėmis;

  14. pagal kompetenciją atstovauja KAS NATO komitetuose.

  15. bendradarbiauja, konsultuojasi su gamintojais, tiekėjais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais, taip pat šalimis partnerėmis RVS techninio vystymo klausimais.

  16. inicijuoja KAS naudojamų RVS ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo procedūras, prisideda prie jų organizavimo, koordinuoja eksploatavimo ir palaikymo procesus;

  17. analizuoja informaciją apie RVS, paslaugų centralizuotus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją pavaduotojui ir KAS programų koordinatoriams;

  18. organizuoja RVS ir kitos įsigytos technikos ir įrangos gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;

  19.  organizuoja planuojamų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų RVS testavimą ir bandymus;

  20. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie RVS gyvavimo ciklo kainą, rinką bei technologijas ir teikia informaciją pavaduotojui;

  21. analizuoja KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo RVS poreikį, joms įsigyti skirtas lėšas, teikia duomenis Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui centralizuotų pirkimų planui sudaryti;

  22. organizuoja investicinių projektų rengimą, įsigijimų projektų ir jų įgyvendinimo planų rengimą, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja įsigijamų RVS panaudojimą KAS;

  23. kontroliuoja, kaip vykdomi užsakymai pagal pasirašytas pirkimo sutartis, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą ir teikia duomenis pavaduotojui, Biudžeto skyriui ir KAS programų koordinatoriams;

  24. prisideda prie Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių pirkimo iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją, per NATO ir Europos Sąjungos agentūras ir iš kitų šalių valstybės valdymo institucijų organizavimo;

  25. organizuoja įsigyjamų RVS, jų eksploatavimą ir su jomis susijusias paslaugas reglamentuojančių norminių dokumentų rengimą;

  26. organizuoja direktyvų, metodinių nurodymų ir kitos dokumentacijos techninės standartizacijos klausimais rengimą ir prisideda prie jų rengimo;

  27. prisideda prie trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio KAS planavimo dokumentų rengimo;

  28. organizuoja įsigyjamų RVS ir su jų eksploatavimu susijusių paslaugų techninių specifikacijų rengimą, patvirtintas technines specifikacijas teikia techninių specifikacijų katalogą administruojančiam padaliniui.

 5. Rengia galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą pavaduotojui.

 6. Skyriaus viršininkas pavaduotojo nurodymu gali vykdyti ir kitas, nenuolatinio pobūdžio, su jo tiesiogine veikla susijusias, funkcijas.