Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO

LAUKO ĮRANGOS IR DEGALŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį logistikos vadybos srityje;

  3. išmanyti turto vadybos procesus, turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  4. žinoti KAS struktūrą, Lietuvos kariuomenėje ir NATO valstybėse naudojamų lauko įrangos sistemų technines charakteristikas;

  5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, profesinę karo tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą krašto apsaugos sistemos aprūpinimą  materialinėmis vertybėmis;

  7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 2. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, paskirtų uždavinių ir pavedimų kvalifikuotą vykdymą nustatytu laiku;

  2. vertina Skyriaus personalo veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, dėl skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

  4. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir profesinės karo tarnybos karių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus, juos atnaujina;

  5. organizuoja degalų tiekimo, degalinių įrangos ir lauko įrangos sistemų įsigijimo dokumentų rengimą ir vadybą;

  6. analizuoja vadybos procesų efektyvumą ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl jų tobulinimo;

  7. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie įrangos gyvavimo ciklą, kainą, rinką ir technologijas;

  8. dalyvauja rengiant lauko įrangos techninę eksploataciją reglamentuojančius dokumentus, analizuoja su sistemų ir atsargų technine eksploatacija susijusius standartus, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  9. teisės aktų numatyta tvarka dalyvauja tikrinant KAS padaliniams priskirtos įrangos techninę būklę, dokumentaciją, eksploataciją;

  10. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ar tobulinant KAS naudojamos įrangos ir atsargų technines specifikacijas, vykdo KAS naudojamos įrangos ir jų sistemų techninės dokumentacijos stebėseną;

  11. dalyvauja planuojant KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimo įrangos sistemomis poreikį bei rengiant įsigijimo planus;

  12. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo lauko įranga ir degalais poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui;

  13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirtos įrangos ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

  14. analizuoja ir apibendrina pasirašytų pirkimo–pardavimo sutarčių užsakymų vykdymą, skirtų lėšų panaudojimą ir duomenis teikia Departamento direktoriui;

  15. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl lėšų, skirtų centralizuotai perkamai įrangai ir atsargoms, tikslinimo;

  16. teikia siūlymus dėl įrangos įtraukimo į nebetinkamos naudoti įrangos sąrašus;

  17. organizuoja KAS naudojamos įrangos eksploatacijos kontrolę kariniuose vienetuose, analizuoja patikrinimo rezultatus, teikia Departamento direktoriui ir karinių vienetų vadams išvadas ir siūlymus dėl įrangos eksploatacijos tobulinimo;

  18. dalyvauja vykdant įsigytų ir eksploatuojamų lauko įrangos sistemų testavimą ir bandymus;

  19. inicijuoja ir rengia įsakymų, techninės ir norminės dokumentacijos ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

  20. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją ar suteiktus įgaliojimus dalyvauja centralizuotai įsigyjamų paslaugų viešojo pirkimo komisijos darbe;

  21. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja tarptautiniuose mokymuose;

  22. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

  23. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.