Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO CHEMINĖS, BIOLOGINĖS IR RADIACINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba fizikos studijų krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį cheminės, biologinės ir radiacinės saugos srityje patirtį;

  3. išmanyti turto vadybos procesus, turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  4. žinoti KAS struktūrą;

  5. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  6. būti susipažinęs su projektų ir produktų gyvavimo ciklo vadybos principais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, profesinę karo tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, radiacinę saugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

  7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų uždavinių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

  2. vertina Skyriaus personalo veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  3. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

  4. organizuoja ir prisideda prie Departamento direktoriui dėl veiklos plano tobulinimo ar koregavimo;

  5. organizuoja ir prisideda prie Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos plano ataskaitų rengimo;

  6. vertina pavaldžių profesinės karo tarnybos karių ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos kėlimo;

  7. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties įrangos ir atsargų ypatumus, rinką, jų įdiegimo praktiką, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  8. analizuoja naujausias tendencijas įrangos srityje;

  9. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamos įrangos ir atsargų kainą, rinką, technologijas ir teikia ją Departamento direktoriui;

  10. kontroliuoja, kaip vykdomas gyvavimo ciklo sąnaudų planavimas;

  11. vertina KAS aprūpinimo ABC apsaugos priemonėmis ir įranga planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  12. kontroliuoja pirkimų sutarčių administravimą;

  13. kontroliuoja centralizuotai perkamų ABC apsaugos priemonių ir įrangos lėšų panaudojimą pagal programas, funkcijas, priemones ir kiekvieną ketvirtį teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų tikslinimo;

  14. kontroliuoja, kaip atliekamas Skyriaus kompetencijai priskirtos įrangos galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninisir finansinis vertinimas ir teikia šį vertinimą Departamento direktoriui;

  15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) ABC apsaugos priemonių ir įrangos srityje dirbančiomis institucijomis, įgaliotas atstovauja Lietuvos kariuomenei šių institucijų darbo grupėse; atstovauja dvišaliuose ir daugiašaliuose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose ir projektuose, susijusiuose su ABC apsaugos priemonėmis ir įranga;

  16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ABC apsaugos priemonių ir įrangos gamintojais, paslaugų teikėjais, vartotojais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais bei šalimis partnerėmis priemonių įsigijimo ir eksploatacijos srityje Lietuvoje ir užsienio partnerių šalyse;

  17. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie KAS naudojamų ABC apsaugos priemonių ir įrangos įsigijimą per NATO įsigijimų ir paramos agentūrą (angl. NSPA) ar kitas bendradarbiavimo programas;rengia siūlymus dėl KAS naudojamos įrangos centralizuoto įsigijimo per tarptautines bendradarbiavimo programas efektyvumo ir tikslingumo;

  18. teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos reikalavimų, susijusių su prietaisais ir įranga, kuriuose yra jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, įgyvendinimą KAS;

  19. rengia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

  20. dalyvauja atliekant įsigyjamų ABC apsaugos priemonių ir įrangos kokybės kontrolę;

  21. kontroliuoja, kaip laikomasi naudojamų ir nenaudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės apsaugos KAS;

  22. kontroliuoja, kad būtų laikomasi radiacinės saugos nuostatų įgyvendinimo KAS teisės aktų numatyta tvarka;

  23. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

  24. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.