Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO AMUNICIJOS SKYRIAUS

VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  • Lietuvos karo akademiją arba kitą aukštąją universitetinę technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities verslo ar vadybos krypties mokymo įstaigą;

  • taktinio lygmens L2 kursus Lietuvos ar užsienio valstybių karo mokymo įstaigose;

  •  amunicijos specialisto, transportavimo, naikinimo, saugojimo, saugos ir priežiūros kursus Lietuvos kariuomenės mokymo įstaigose arba atitinkamus kursus užsienio karo mokymo įstaigose.

 2. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • žinoti KAS struktūrą;

  • žinoti materialinių vertybių tiekimo grandinės valdymo ir produktų gyvavimo ciklo vadybos, šaudmenų, sprogmenų, sprogdinimo bei inžinerinių priemonių ir jų sudedamųjų dalių (toliau – amunicija), jų priežiūros paslaugų įsigijimo, priėmimo, eksploatacijos ir palaikymo procesus;

  • žinoti teisės aktus, reglamentuojančius ginkluotės ir amunicijos naudojimą, remontą ir priežiūrą, atsargų sunaudojimo normatyvus;

  • žinoti Lietuvos kariuomenėje ir NATO valstybėse naudojamos ginkluotės ir amunicijos konstrukciją ir jų technines charakteristikas;

  • žinoti NSN kodo struktūrą ir mokėti naudotis NSN kodų paieškos programomis NMCRL ir FedLog;

  • žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo principus ir priemones, krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus;

  • gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus, efektyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

  • gebėti analizuoti, prognozuoti ir planuoti KAS amunicijos bei jos priežiūros paslaugų poreikius, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, rengti problemų sprendimo variantus, rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

  • būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, materialinės atsakomybės įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinę karo tarnybą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, įslaptintos informacijos apsaugą, ir šiais nuostatais.

  • turėti tarnybos logistikos srityje, kuopos vado pavaduotojo kovinėje kuopoje arba karinio vieneto ginkluotės karininko ar šaudymo vadovų kursų instruktoriaus patirties;

  • mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 3. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

  • nustatyta tvarka teikia siūlymus direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

  • kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

  • organizuoja ir prisideda prie metinio veiklos plano rengimo, teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos plano tobulinimo ar koregavimo;

  • rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir profesinės karo tarnybos karių pareiginius nuostatus, juos atnaujina;

  • analizuoja NATO ir kitų valstybių turimos, įsigyjamos amunicijos ypatumus, rinką, jų įdiegimo praktiką, tendencijas, teikia direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  • analizuoja naujausias tendencijas amunicijos srityje;

  • organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

  • dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

  • dalyvauja rengiant techninį ir finansinį alternatyvų, skirtų patenkinti KAS operacinius reikalavimus, vystant pajėgumus ar KAS gebėjimus, įvertinimą;

  • dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

  • atlieka amunicijos įsigijimo ir eksploatavimo proceso sąnaudų vertinimą;

  • organizuoja ir kontroliuoja KAS naudojamos amunicijos ir jos priežiūros paslaugų gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;

  • vertina KAS aprūpinimo amunicija planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  • pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO ir ES valstybėmis pirkimus;

  • pagal savo kompetenciją rengia paraiškas su duomenimis ir informacija, reikalinga amunicijos pirkimo procedūroms atlikti, ir teikia jas direktoriui;

  • vertina ir teikia direktoriui Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą;

  • kontroliuoja centralizuotai perkamos amunicijos sutarčių administravimą;

  • organizuoja, kontroliuoja ir dalyvauja planuojamos įsigyti, įsigytos ir eksploatuojamos amunicijos testavimuose ir bandymuose;

  • dalyvauja rengiant amunicijos įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  • konsultuoja ir teikia reikalingą techninę informaciją Skyriaus vyr. karininkui rengiant amunicijos technines specifikacijas;

  • kontroliuoja ir vertina rengiamus netinkamos naudoti amunicijos sąrašus;

  • krašto apsaugos ministrui įgaliojus,

  • organizuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių amuniciją ir jų priežiūros paslaugų vadybą, projektus;

  • organizuoja, kontroliuoja ir dalyvauja rengiant KAS institucijų aprūpinimo amunicija normas ir teikia siūlymus direktoriui dėl jų pakeitimo;

  • kontroliuoja ir dalyvauja rengiant KAS naudojamos amunicijos techninę eksploataciją reglamentuojančius dokumentus, analizuoja su sistemų ir atsargų technine eksploatacija susijusius standartus, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  • inicijuoja ir rengia įsakymų, techninės ir norminės dokumentacijos ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

  • Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus dalyvauja centralizuotai įsigyjamų atsargų ir paslaugų viešojo pirkimo komisijų darbe;

  • pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant KAS centralizuoto aprūpinimo klausimus iratstovauja Agentūrai krašto apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse;

  • prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

  • vykdo kitus direktoriaus ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.