Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SISTEMOMS PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Pavaduotojas turi būti baigęs:

  1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  2. strateginio lygmens kursus užsienio valstybės karo mokymo įstaigoje.

 2. Pavaduotojas ne mažiau kaip 12 mėnesių turi būti ėjęs atitinkamo lygmens esmines pareigas pagal karininkų karjeros kryptis arba ne mažiau kaip 12 mėnesių ėjęs laipsniu aukštesnes pareigas.

 3. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

  2. gerai išmanyti KAS planavimo, programų ir biudžeto sudarymo ciklą, KAS įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą reglamentuojančius dokumentus ir turėti jų taikymo praktikos;

  3. būti susipažinęs su valstybės saugumą, gynybą ir krašto apsaugos tarnybą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

  4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatais ir šiais nuostatais;

  5. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti pavaldžių skyrių veiklą;

  7. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 4. Pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių skyrių veiklą, užtikrina pavaldžių skyrių funkcijų vykdymo kokybę bei paskirtų uždavinių ir pavedimų kvalifikuotą įvykdymą laiku;

  2. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų, Agentūros direktoriaus nurodymų ir pavedimų, teisės aktų vykdymą;

  3. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitos technikos ir įrangos ypatumus, jų diegimo praktiką ir tendencijas, teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  4. teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl įsigytų karinės paskirties priemonių ir kitos technikos ir įrangos modernizavimo arba pripažinimo netinkamomis naudoti;

  5. atlieka karinės paskirties priemonių ir kitos technikos ir įrangos įsigijimo ir įdiegimo KAS vertinimą, teikia Agentūros direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus dėl KAS įsigijimų proceso ir Agentūros vidaus procesų tobulinimo;

  6. analizuoja ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitų prekių, paslaugų ir darbų kainą, rinką, technologijas ir tendencijas;

  7. organizuoja galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą Agentūros direktoriui ir KAS vadovybei;

  8. organizuoja su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų rengimą;

  9. organizuoja netinkamų naudoti karinės paskirties priemonių ir kitos technikos ir įrangos rengimą;

  10. kontroliuoja investicijų, ginklų ir karinės įrangos, kitų, įskaitant sisteminius (t. y. projektus, kuriais planuojami ginklų ir karinės įrangos ar ilgalaikio turto įsigijimai, taip pat infrastruktūros plėtros, mokymo ar kitos išlaidos), įsigijimų projektų ir jų įgyvendinimo planų rengimą, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja įgyvendinant šiais projektais įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos įdiegimą KAS;

  11. kontroliuoja karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos gyvavimo ciklo vadybą visais etapais;

  12. kontroliuoja įsigyjamų prekių eksploataciją, reglamentuojančių dokumentų rengimą;

  13. kontroliuoja planuojamų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų karinės paskirties priemonių testavimo ir bandymų organizavimą;

  14. kontroliuoja Agentūros įsigyjamų prekių ir paslaugų kokybės kontrolės organizavimą;

  15. organizuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla, projektus;

  16. koordinuoja, atsižvelgdamas į kitų NATO ir ES šalių vykdomus įsigijimų projektus, bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą;

  17. koordinuoja per valstybės sieną KAS reikalingų ginklų, karinės technikos ir kitų su ginkluote susijusių prekių įvežimo organizavimą;

  18. analizuoja ir teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl Agentūros veiklos, valdymo ir darbo organizavimo tobulinimo;

  19. kontroliuoja KAS programų centralizuotiems pirkimams skirtų biudžeto sąmatų vykdymą ir šios informacijos teikimą KAS programų koordinatoriams, Gynybos štabui, Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui;

  20. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl karybos srities standartų diegimo, koordinuoja šių standartų įdiegimą;

  21. kontroliuoja NATO standartizacijos dokumentų ir ES gynybos standartų vertinimą ir išvadų dokumentų teikimą rengėjams;

  22. kontroliuoja pranešimų NATO atsakingoms institucijoms apie NATO standartizacijos dokumentų patvirtinimą ir įdiegimo rengimą;

  23. kontroliuoja Lietuvos karybos standartų rengimą;

  24. kontroliuoja nacionalinio kodifikavimo sistemos veikimą KAS;

  25. vykdo kitus Agentūros direktoriaus ir aukštesniųjų vadų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.