Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Departamento direktorius turi būti baigęs:

  1. aukštąjį išsilavinimą suteikiančią mokymo įstaigą;

  2. strateginio karininkų rengimo lygmens kursus L4.

 2. Departamento direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti išsamių žinių apie administruojamos veiklos politikos formavimą, mokėti pritaikyti šias žinias praktiškai;

  2. gebėti planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių darbą, mokėti efektyviai paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Departamento veiklos prioritetus, ugdyti pavaldinius ir juos motyvuoti;

  3. pasižymėti konceptualiu ir analitiniu mąstymu, turėti gerus komunikavimo įgūdžius;

  4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais KAS organizavimą, valstybės tarnybą, KAS veiklą;

  5. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

  6. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  7. būti susipažinęs su kitų valstybių patirtimi logistikos vadybos srityje;

  8. išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo reikalavimus;

  9. išmanyti šiuolaikinės vadybos metodus ir principus, strateginio planavimo principus, mokėti juos taikyti praktiškai;

  10. gebėti efektyviai ir savarankiškai spręsti savo kompetencijos klausimus;

  11. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  12. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 3. Departamento direktorius atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, užtikrina Departamento funkcijų vykdymo kokybę, taip pat skirtų uždavinių ir pavedimų vykdymą kvalifikuotai ir laiku;

  2. teikia Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui Departamento vykdomų centralizuotų pirkimų planą;

  3. pasirašius pirkimo–pardavimo sutartis, kontroliuoja sutarčių užsakymų vykdymą, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą ir teikia duomenis Biudžeto skyriui;

  4. kontroliuoja centralizuotai perkamų atsargų lėšų panaudojimą pagal programas, funkcijas, priemones ir kiekvieną ketvirtį teikia Biudžeto skyriui siūlymus dėl lėšų tikslinimo;

  5. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie centralizuoto aprūpinimo atsargomis  išlaidas ir ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją Agentūros direktoriui;

  6. organizuoja ir dalyvauja rengiant KAS institucijų aprūpinimo atsargomis normas ir teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl jų pakeitimo;

  7. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų rengimą, vertina Departamento kompetencijos klausimais teikiamus derinti teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

  8. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų laikymąsi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado ir Agentūros direktoriaus įsakymų, pavedimų bei kitų teisės aktų vykdymą;

  9. nustatyta tvarka teikia Agentūros direktoriui siūlymus Departamento veiklos tobulinimo ir kitais Departamento atsakomybės klausimais;

  10. užtikrina pavaldžių karių drausmę;

  11. pagal kompetenciją dirba KAS komisijoje ir darbo grupėse;

  12. prisideda prie metinio Agentūros veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitų rengimo;

  13. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl Departamento struktūros ir etatų;

  14. prisideda prie Agentūros tikslų ir strategijos, investicijų projektų ir planų įgyvendinimo;

  15. pagal kompetenciją teikia informaciją Krašto apsaugos ministerijos vadovybei ir Agentūros direktoriui, KAS institucijoms ir jų padaliniams, kitoms valstybės institucijoms;

  16. atstovauja Departamentui, prireikus ir Krašto apsaugos ministerijai tarpžinybiniuose ir tarptautiniuose susitikimuose Departamento kompetencijos klausimais;

  17. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių tarnybinę veiklą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;

  18. vykdo kitus Agentūros vadovybės ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.