Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS AUTOTRANSPORTO SISTEMŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  1. Lietuvos karo akademiją arba kitą aukštąją universitetinę technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties mokymo įstaigą;

  2. taktinio lygmens kursus L2.

 2. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų tarnybos logistikos srityje patirtį;

  2. žinoti KAS struktūrą, materialinių vertybių tiekimo grandinės valdymo principus, transporto priemonių gyvavimo ciklo vadybos principus, išmanyti Lietuvos kariuomenėje ir NATO valstybėse naudojamų autotransporto ir spec. technikos priemonių technines charakteristikas;

  3. žinoti NSN kodo struktūrą, išmanyti pavadinimų suteikimo atsarginėms dalims taisykles ir mokėti naudotis NSN kodų paieškos programomis NMCRL ir FedLog;

  4. išmanyti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo principus ir priemones;

  5. žinoti krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus;

  6. išmanyti autotransporto priemonių vadybos procesus: identifikavimą, katalogų sudarymą, standartizavimą, poreikio planavimą, įsigijimą, būklės tikrinimą, kokybės kontrolę, apskaitą, saugojimą, paskirstymą, papildymą bei nurašymą;

  7. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

  8. gebėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;
  9. būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Karo prievolės, Materialinės atsakomybės įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais KAS centralizuotą aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, įslaptintos informacijos apsaugą, karo tarnybą, ir šiais nuostatais;
  10. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  11. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;

  12. turėti B, C, CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą.

 3. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

  2. nustatyta tvarka teikia siūlymus direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

  3. kontroliuoja, kad Skyriui skirtos užduotys ir pavedimai būtų atlikti nustatytu laiku;

  4. organizuoja ir prisideda prie metinio veiklos plano parengimo, teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos plano tobulinimo ar koregavimo;

  5. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir profesinės karo tarnybos karių pareiginius nuostatus, juos atnaujina;

  6. organizuoja ir kontroliuoja KAS naudojamų transporto priemonių sistemų, jų dalių (toliau – TPSD) ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo, koordinuoja eksploatavimo ir palaikymo procesus;

  7. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų TPSD ypatumus, rinką, jų įdiegimo praktiką, teikia pavaduotojui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  8. analizuoja naujausias tendencijas TPSD srityje;

  9. organizuoja ir kontroliuojaTPSD gyvavimo ciklo kainų planavimą ir kontrolę;

  10. prisideda prie trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio KAS planavimo dokumentų rengimo;

  11. prisideda prie techninių ir finansinių alternatyvų, skirtų KAS funkciniams reikalavimams patenkinti, vystant pajėgumus ar krašto apsaugos sistemos gebėjimus, įvertinimo;

  12. prisideda prie direktyvų, metodinių nurodymų ir kitos dokumentacijos techninio standartizavimo klausimais parengimo;

  13. vertina TPSD įsigijimo ir eksploatavimo proceso sąnaudas;

  14. vertina pajėgumų aprūpinimo TPSD planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  15. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

  16. vertina ir teikia Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą;

  17. kontroliuoja centralizuoto TPSD pirkimo sutarčių administravimą;

  18. organizuoja numatytų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų TPSD testavimus ir bandymus, kontroliuoja juos ir dalyvauja juos atliekant;

  19. prisideda prie TPSD įsigijimo projektų rengimo ir įgyvendinimo, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  20. organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių TPSD ir jų priežiūros paslaugų vadybą, projektų rengimą ir prisideda prie šios veiklos;

  21. kontroliuoja KAS naudojamų TPSD techninį eksploatavimą reglamentuojančių dokumentų užduočių įgyvendinimą, prisideda prie šių dokumentų rengimo, analizuoja su sistemų ir atsargų techniniu eksploatavimu susijusius standartus, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  22. inicijuoja ir rengia įsakymų, techninės ir norminės dokumentacijos ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

  23. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus dalyvauja centralizuotai įsigyjamų TPSD ir paslaugų viešojo pirkimo komisijų veikloje;

  24. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai krašto apsaugos ministro sudarytoms darbo grupėms sprendžiant KAS centralizuoto aprūpinimo klausimus;

  25. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

  26. Skyriaus viršininkas vykdo kitus pavaduotojo ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.