Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

STEBĖJIMO, NAVIGACIJOS IR ELEKTRONINĖS KOVOS SISTEMŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. SNEKS skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  1. aukštają universitetinę technologijų mokslų studijų srities mokymo įstaigą;

  2. operacinio lygmens kursus L3 Lietuvos ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigoje.

 2. Pageidautina, kad SNEKS skyriaus viršininkas turėtų tarnybos pajėgų štabo viršininko pavaduotoj ar tarnybos pagal šioms pareigoms prilyginamas pareigas patirties.

 3. SNEKS skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) principinę struktūrą;

  2. žinoti NATO struktūrą ir veiklos principus;

  3. išmanyti krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus;

  4. išmanyti LK karinių vienetų panaudojimo pagrindus ir kovinį pajėgumą;

  5. išmanyti SNEKS taktinio panaudojimo galimybes;

  6. išmanyti KAS resursų valdymą, įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą reglamentuojančius dokumentus ir turėti jų taikymo praktikos;

  7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti SNEKS skyriaus veiklą;

  8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais karo tarnybą, ir šiais nuostatais;

  9. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  10. būti susipažinęs su krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais, NATO standartizacijos susitarimais (STANAG), sąjungininkų leidiniais (AP), taip pat ir ES dokumentais, reglamentuojančiais SNEKS organizavimą, plėtrą bei eksploatavimą;

  11. mokėti planuoti kariuomenės pajėgumų aprūpinimą SNEKS bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti planų įgyvendinimą;

  12. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  13. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, OpenOffice.org, Internet Explorer, MS Outlook, Acrobat Reader programomis.

   FUNKCIJOS

 4. SNEKS skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. pavaduoja pavaduotoją, kai jo nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja, serga ir pan.);

  2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja SNEKS skyriaus užduočių vykdymą;

  3. sprendžia SNEKS skyriaus viršininko kompetencijai priklausančius klausimus;

  4. rengia krašto apsaugos ministro įsakymų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

  5. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties SNEKS ypatumus, jų diegimo praktiką ir teikia vadovybei siūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  6. analizuoja Lietuvos kariuomenės vienetų patirtį, įgytą vykdant operacijas ir mokymuose, kuriuose eksploatuojamos SNEKS, ją apibendrina ir organizuoja jos praktinį pritaikymą KAS;

  7. teikia siūlymus pavaduotojui dėl SNEKS ir su jomis susijusios karinės įrangos eksploatavimo;

  8. organizuoja įsigyjamų RVS kodėl RVS, gal SNEKS? kokybės kontrolę;

  9. prisideda prie SNEKS įsigijimo projektų rengimo bei vykdymo ir koordinuoja pagal šiuos projektus įsigyjamos įrangos įdiegimą KAS;

  10. teikia siūlymus dėl KAS strateginio planavimo dokumentų, KAS planavimo vadovo ir atsakymų į NATO ir ES planavimo klausimynus rengimo;

  11. rengia SNEKS techninį ir finansinį alternatyvų, skirtų KAS reikalavimams patenkinti, įvertinimą;

  12. rengia funkcinius ir techninius reikalavimus SNEKS nustatytiems pajėgumams pasiekti;

  13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su NATO štabu, ES kariniu štabu, NATO operacijų ir transformacijos vadavietėmis;

  14. pagal kompetenciją atstovauja KAS NATO komitetuose;

  15. bendradarbiauja, konsultuojasi su gamintojais, tiekėjais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais, taip pat šalimis partnerėmis SNEKS techninio vystymo klausimais;

  16. inicijuoja KAS naudojamos SNEKS ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo ir priėmimo procedūras ir prisideda prie šios veiklos organizavimo, koordinuoja jų eksploatavimo ir palaikymo procesus;

  17. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie SNEKS ir su jomis susijusių paslaugų centralizuotus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją pavaduotojui ir KAS programų koordinatoriams;

  18. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie SNEKS gyvavimo ciklo kainą, rinką bei technologijas ir teikia informaciją pavaduotojui;

  19. teisės aktų nustatyta tvarka planuoja SNEKS skaičiuojamąsias kainas, užtikrina duomenų atnaujinimą finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje;

  20. analizuoja KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo SNEKS poreikį, joms įsigyti skirtas lėšas, teikia duomenis Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui centralizuotų pirkimų planui sudaryti;

  21. kontroliuoja, kaip vykdomos užduotys pagal pasirašytas pirkimo sutartis, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą ir teikia duomenis pavaduotojui, Biudžeto skyriui ir KAS programų koordinatoriams;

  22. kontroliuoja, kaip panaudojamos lėšos, skirtos centralizuotai pirkti SNEKS, pagal programas, funkcijas, priemones ir teikia Biudžeto skyriui siūlymus dėl lėšų tikslinimo;

  23. prisideda prie SNEKS skyriaus kompetencijai priskirtų prekių pirkimo iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją, per NATO ir ES agentūras ir iš kitų šalių valstybės valdymo institucijų organizavimo;

  24. organizuoja SNEKS gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;

  25. organizuoja investicinių projektų rengimą, įsigijimų projektų ir jų įgyvendinimo planų rengimą, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja įsigyjamų SNEKS įdiegimą KAS;

  26. organizuoja planuojamos įsigyti ir naudojamos SNEKS testavimus ir bandymus ir prisideda prie šios veiklos organizavimo;

  27. rengia, tobulina, derina ir teikia tvirtinti įsigyjamų SNEKS, jų eksploatavimą, taip pat su jomis susijusias paslaugas reglamentuojančius norminius dokumentus, vykdo patvirtintų norminių dokumentų užduočių įgyvendinimo stebėseną;

  28. prisideda prie direktyvų, metodinių nurodymų ir kitos dokumentacijos techninės standartizacijos klausimais rengimo;

  29. prisideda prie trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio KAS planavimo dokumentų rengimo;

  30. sudaro KAS institucijoms nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti SNEKS sąrašus;

  31. organizuoja įsigyjamų SNEKS ir su jomis susijusių paslaugų techninių specifikacijų rengimą. Patvirtintas technines specifikacijas teikia techninių specifikacijų katalogą administruojančiam padaliniui;

  32. teikia galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą, ir teikia šį vertinimą pavaduotojui;

  33. kaupia įsigyjamų SNEKS ir su jomis susijusių paslaugų patvirtintus techninių specifikacijų duomenis;

  34. rengia SNEKS skyriaus veiklos ir pareiginių nuostatų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

  35. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su paskirtomis užduotimis ar SNEKS skyriaus veikla.

  36. vykdo kitus pavaduotojo ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio, pavedimus.