Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

 GINKLUOTĖS SISTEMŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Skyriaus viršininkas turi būti baigęs:

  1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės mokymo įstaigą ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  2. operacinio lygmens kursus L3 Lietuvos ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigoje.

 2. Pageidautina, kad Skyriaus viršininkas turėtų tarnybos pagal pajėgų štabo viršininko pavaduotojo ar joms prilyginamas pareigas patirties.

 3. Skyriaus viršininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. žinoti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) principinę struktūrą;

  2. žinoti NATO struktūrą ir veiklos principus;

  3. išmanyti krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus;

  4. išmanyti LK karinių vienetų panaudojimo pagrindus ir kovinį pajėgumą;

  5. išmanyti KAS resursų valdymą, įsigijimų organizavimą ir projektų valdymą reglamentuojančius dokumentus ir turėti jų taikymo praktikos;

  6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

  7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais karo tarnybą, ir šiais nuostatais;

  8. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

  9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos karybos standartais (LKS), NATO standartizacijos susitarimais (STANAG), sąjungininkų leidiniais (AP), taip pat ES dokumentais, reglamentuojančiais kovinių platformų eksploatavimą;

  10. mokėti anglų kalbą antru lygiu;

  11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, OpenOffice.org, Internet Explorer, MS Outlook, Acrobat Reader programomis.

 4. Skyriaus viršininkas atlieka šias funkcijas:

  1. pavaduoja pavaduotoją, kai jo nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja, serga ir pan.);

  2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus užduočių vykdymą;

  3. organizuoja įsigyjamų kovinių platformų kokybės kontrolę;

  4. sprendžia Skyriaus viršininko kompetencijai priklausančius klausimus;

  5. rengia Skyriaus veiklos ir pareiginių nuostatų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

  6. organizuoja ir kontroliuoja KAS naudojamos ginkluotės, sistemų ir įrangos gyvavimo ciklo vadybą pagal sistemas ir atsargų grupes;

  7. organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių ginkluotės, ginkluotės sistemų (toliau – sistemų) ir įrangos vadybą, projektų rengimą ir prisideda prie jų rengimo;

  8. analizuoja ir vertina duomenis apie ginkluotės, sistemų ir įrangos gyvavimo ciklo (t. y. nuo poreikio atsiradimo iki nurašymo) kainą, rinką bei technologijas ir teikia pavaduotojui atitinkamas rekomendacijas;

  9. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų ginkluotės, sistemų, ginklų atsarginių dalių (toliau – atsargų) ir su jomis susijusių paslaugų gyvavimo ciklo vadybą įsigijimo, priėmimo, eksploatavimo ir palaikymo etape;

  10. prisideda prie KAS naudojamos ginkluotės, sistemų ir įrangos techninę eksploataciją reglamentuojančių dokumentų rengimo, analizuoja su ginkluotės, sistemų, atsargų ir įrangos techniniu eksploatavimu susijusius standartus, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia techninius duomenis dėl KAS naudojamos ginkluotės, sistemų ir įrangos techninių specifikacijų tobulinimo, vykdo KAS naudojamų ginkluotės, sistemų ir įrangos techninės dokumentacijos stebėseną;

  12. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų ginkluotės, sistemų ypatumus, jų diegimo praktiką ir teikia vadovybei siūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  13. prisideda prie KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimo ginkluote ir sistemomis poreikio planavimo ir įsigijimo planų rengimo;

  14. analizuoja ir vertina KAS ginkluotės ir sistemų remonto poreikį, rengia siūlymus pavaduotojui dėl KAS naudojamos ginkluotės ir sistemų remonto paslaugų tikslingumo ir efektyvumo;

  15. vertina ir teikia pavaduotojui Skyriaus parengtus centralizuoto aprūpinimo ir įsigijimo planus;

  16. teisės aktų nustatyta tvarka prisideda prie KAS ginkluotės, sistemų eksploatatavimo bei remonto organizavimo tikrinimo;

  17. organizuoja planuojamų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų sistemų testavimą ir bandymus;

  18. organizuoja konsultacijas ir informacijos pateikimą KAS logistikos specialistams sistemų eksploatavimo klausimais, inicijuoja KAS personalo mokymus KAS naudojamos ginkluotės sistemų eksploatavimo klausimais;

  19. inicijuoja ir rengia įsakymų, techninės ir norminės dokumentacijos ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

  20. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja Skyriui Agentūros komisijų veikloje;

  21. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją ar suteiktus įgaliojimus dalyvauja centralizuotai įsigyjamų paslaugų viešojo pirkimo komisijos veikloje;

  22. prisideda prie Agentūros metų veiklos bei audito rekomendacijų įgyvendinimo plano sudarymo ir jo vykdymo;

  23. pagal kompetenciją prisideda prie KAS centralizuoto aprūpinimo klausimų sprendimo ir atstovauja Skyriui Agentūros, krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės vado sudarytose darbo grupėse;

  24. teikia siūlymus dėl ginkluotės, sistemų ir su jomis susijusios įrangos eksploatavimo;

  25. koordinuoja ginkluotės ir sistemų įsigijimo projektus, jų įgyvendinimo planus, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja pagal šiuos projektus įsigyjamos įrangos diegimą KAS;

  26. teikia siūlymus dėl KAS strateginio planavimo dokumentų, KAS planavimo vadovo ir atsakymų į NATO ir ES planavimo klausimynus rengimo;

  27. užtikrina ginkluotės ir sistemų techninį ir finansinį alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti KAS, įvertinimo parengimą;

  28. rengia ginkluotės ir sistemų, atsargų ir susijusių paslaugų techninius reikalavimus (specifikacijas);

  29. pagal kompetenciją bendradarbiauja su NATO štabu, ES kariniu štabu, NATO operacijų ir transformacijos vadavietėmis;

  30. bendradarbiauja, konsultuojasi su gamintojais, tiekėjais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais, taip pat šalimis partnerėmis ginkluotės sistemų techninio vystymo klausimais;

  31. inicijuoja ir prisideda prie KAS naudojamų ginkluotės, sistemų, atsargų ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo procedūrų organizavimo bei koordinuoja jų eksploatavimo ir palaikymo procesus;

  32. analizuoja informaciją apie ginkluotės sistemų, atsargų ir paslaugų centralizuotus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją pavaduotojui ir KAS programų koordinatoriams;

  33. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie ginkluotės, sistemų ir atsargų gyvavimo ciklo kainą, rinką bei technologijas ir teikia informaciją pavaduotojui;

  34. analizuoja KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo ginkluote, sistemomis ir atsargomis poreikį, joms įsigyti skirtas lėšas, teikia duomenis Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui centralizuotų pirkimų planams sudaryti;

  35. kontroliuoja, kaip vykdomi pasirašytų pirkimo sutarčių užsakymai, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą ir teikia duomenis pavaduotojui, Biudžeto skyriui ir KAS programų koordinatoriams;

  36. kontroliuoja lėšų, skirtų ginkluotei, sistemoms ir atsargoms centralizuotai pirkti, panaudojimą pagal programas, funkcijas, priemones ir teikia Biudžeto skyriui siūlymus dėl lėšų tikslinimo;

  37. prisideda prie Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių pirkimo iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją, per NATO ir Europos Sąjungos agentūras ir iš kitų šalių valstybės valdymo institucijų organizavimo;

  38. prisideda prie direktyvų, metodinių nurodymų ir kitos dokumentacijos techninės standartizacijos klausimais rengimo;

  39. prisideda prie trumpojo laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio KAS planavimo dokumentų rengimo;

  40. rengia, tobulina, derina ir teikia tvirtinti įsigyjamų ginkluotės, sistemų, atsargų ir paslaugų technines specifikacijas, patvirtintas technines specifikacijas teikia Techninių specifikacijų katalogą administruojančiam padaliniui;

  41. vykdo kitus tiesioginio viršininko ir aukštesniųjų vadų (viršininkų) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.