Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO APRANGOS IR KARIO SISTEMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį logistikos vadybos srityje;

  3. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  4. žinoti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) struktūrą;

  5. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  6. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, profesinę karo tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą  materialinėmis vertybėmis;

  7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

  8. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

  2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

  3. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

  4. prisideda prie Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitų parengimo;

  5. organizuoja ir kontroliuoja naujų ir KAS naudojamų kario aprangos bei ekipuotės ir susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo procesus, taip pat koordinuoja eksploatacijos ir palaikymo procesus;

  6. vertina, analizuoja NATO ir kitų valstybių turimos, įsigyjamos kario aprangos bei ekipuotės ypatumus, rinką, jų įdiegimo praktiką, teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl galimybės pritaikyti užsienio šalių patirtį KAS;

  7. organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

  8. vertina KAS aprūpinimo kario apranga bei ekipuote planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  9. vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamos kario aprangos bei ekipuotės kainą, rinką ir technologijas ir teikia ją departamento direktoriui;

  10. vertina Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui;

  11. dalyvauja organizuojant kario aprangai bei ekipuotei priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją, NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) agentūras, iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

  12. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

  13. kontroliuoja aprangos ir ekipuotės centralizuotų pirkimų sutartis;

  14. bendradarbiauja, konsultuojasi su gamintojais, tiekėjais, NATO ir ES institucijomis ir jų įgaliotais atstovais, taip pat šalimis partnerėmis kario aprangos bei ekipuotės techninio ir funkcinio vystymo klausimais;

  15. dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

  16. rengia techninį ir finansinį alternatyvų, skirtų patenkinti KAS operacinius reikalavimus, vystant pajėgumus ar KAS gebėjimus, įvertinimą;

  17. dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

  18. dalyvauja rengiant kario aprangos bei ekipuotės įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

  19. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.