Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį;

  3. turėti profesinės patirties ir žinių viešųjų pirkimų srityje, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, KAS veiklą;

  4. išmanyti ir gebėti pritaikyti teisės aktus, reglamentuojančius įsigijimų politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  5. būti susipažinęs su karinių įsigijimų praktika NATO, Europos Sąjungos (toliau – ES) pirkimų agentūrose ir šioms organizacijoms priklausančiose valstybėse;

  6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės valdymą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą, KAS institucijų veiklą, KAS valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą;
  7. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

  9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows operacine sistema, Microsoft Office programų paketo programomis.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių skyrių veiklą, užtikrina jų funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

  2. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų, pavedimų ir kitų teisės aktų vykdymą;

  3. koordinuoja, atsižvelgdamas į kitų NATO ir ES šalių vykdomus įsigijimų projektus, bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą, organizuoja bendrus su užsienio valstybėmis pirkimus;

  4. analizuoja ir kontroliuoja KAS programų centralizuotiems pirkimams skirtų biudžeto sąmatų vykdymą ir teikia šią informaciją KAS programų koordinatoriams, Gynybos štabui, Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Planavimo departamentui bei KAM Finansų ir biudžeto departamentui;

  5. teikia Agentūros direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus dėl KAS įsigijimų proceso ir Agentūros vidaus procesų tobulinimo;

  6. teikia Agentūros direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus NATO, ES ir valstybės politikos įgyvendinimo įsigijimų srityje bei KAS įsigijimų politikos formavimo ir įsigijimų proceso koordinavimo, sąsajų su kitais procesais nustatymo klausimais, taip pat pasiūlymus dėl dokumentų šiais klausimais projektų rengimo;

  7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su KAS institucijomis ir jų padaliniais, suinteresuotomis Lietuvos organizacijomis, užsienio valstybių karinių ir civilinių institucijų atstovais;

  8. dalyvauja Agentūros ir kartu su kitomis valstybės institucijomis sudarytų darbo grupių veikloje;

  9. rengia, vertina Agentūros rengiamus dokumentus Agentūros įsigijimų proceso koordinavimo klausimais;

  10. pagal Agentūros direktoriaus pavedimus atstovauja Agentūrai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse;

  11. teikia informaciją KAM vadovybei įsigijimų politikos ir kitais su tiesiogine veikla susijusiais klausimais;

  12. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ar paskirtomis užduotimis;

  13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Agentūros direktoriaus ir KAM vadovybės pavedimus.