Pareigų aprašymas Spausdinti

TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių, technologijos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį mokslo, pramonės ar tyrimų ir technologijų projektų planavimo ir jų įgyvendinimo srityje;

  3. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

  4. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

  5. žinoti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) ir Lietuvos kariuomenės struktūrą;

  6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir KAS veiklą;

  7. būti susipažinęs su strateginio planavimo metodika, KAS įsigijimų organizavimą, išteklių ir projektų valdymą reglamentuojančiais dokumentais;

  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmensB2 lygiu;

  9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus užduočių vykdymą;

  2. sprendžia Skyriaus vedėjo kompetencijai priklausančius klausimus;

  3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja KAM bendradarbiavimą ir veiklą tyrimų ir technologijų, gynybos pramonės srityje. Užtikrina KAM nacionalinio ginkluotės direktoriaus vykdomų veiklų ginkluotės srityje administravimą;

  4. užtikrina Skyriaus dalyvavimą rengiant informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

  5. planuoja, organizuoja ir koordinuoja gynybos technologijų projektų įgyvendinimą KAS, analizuoja Lietuvos kariuomenės įgytą patirtį, teikia G direktoriui siūlymus dėl projektų prioritetų, planavimo, rengimo, valdymo ir įgyvendinimo;

  6. planuoja, organizuoja ir koordinuoja KAM bendradarbiavimą su NATO, Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijomis gynybos tyrimų ir technologijų srityse, įgyvendinant nustatytas Skyriaus funkcijas, pagal kompetenciją atstovauja KAM NATO Mokslo ir technologijų organizacijoje, Europos gynybos agentūroje, Lietuvos ir užsienio institucijose, dalyvauja susitikimuose, renginiuose ir darbo grupėse;

  7. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos mokslo ir pramonės institucijų ir jų atstovų dalyvavimą NATO ir Europos gynybos agentūros darbo grupių veikloje ir darbo programose;

  8. organizuoja ir koordinuoja NATO, Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos ir užsienio mokslo ir pramonės institucijų dokumentų ir rekomendacijų gynybos tyrimų ir technologijų srityse analizę, vertinimą, teikia KAM vadovybei rekomendacijas dėl Lietuvos pozicijos ir veiksmų nagrinėjamais klausimais;

  9. organizuoja informacijos apie gynybos tyrimus ir technologijas, vykdomus projektus viešinimą visuomenėje;

  10. prisideda rengiant medžiagą nacionaliniam ginkluotės direktoriui Europos gynybos agentūros, NATO, NORDEFCO (Šiaurės šalių), 3B (3-jų Baltijos šalių) 3B+PL (3-jų Baltijos šalių ir Lenkijos) bei dvišaliams nacionalinių ginkluotės direktorių susitikimams;

  11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius Agentūros vadovybės pavedimus.