Pareigų aprašymas Spausdinti

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

  2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų valdymą, valstybės tarnybą ir tarnybą krašto apsaugos sistemoje, pasirengimą valstybės gynimui ir ginkluotųjų pajėgų mobilizacijai;

  3. gerai išmanyti krašto apsaugos sistemos struktūrą, valdymo principus, veiklos prioritetus ir strateginio planavimo principus;

  4. turėti darbo patirties ginkluotės įsigijimų programų vykdymo ir viešųjų pirkimų organizavimo srityse;

  5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

  6. turėti analitinių ir komunikacinių gebėjimų;

  7. išmanyti NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) terminiją, žinoti NATO ir ES veiklos principus, NATO institucijų struktūrą;

  8. būti susipažinęs su užsienio valstybių NATO ir (ar) ES narių patirtimi įsigyjant ginkluotės ir kitų karinės paskirties priemonių;

  9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

  10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;

  11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: Internet Explorer, Ms Office.

 2. Agentūros direktorius atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;

  2. kontroliuoja, kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai, taip pat kaip Agentūra įgyvendina Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus;

  3. užtikrina, kad Agentūra vykdytų Krašto apsaugos ministerijos strateginį ir Agentūros veiklos planus;

  4. atsiskaito už Agentūros veiklą krašto apsaugos ministrui;

  5. teikia Agentūros nuostatus ir struktūrą tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

  6. priima į pareigas Agentūros personalą, atleidžia jį iš pareigų, nustato pareiginę algą, tarnybinį atlyginimą, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, moka darbo užmokestį, išeitines išmokas ir kompensacijas, siunčia į valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas, seminarus, komandiruotes, stažuotes, išleidžia atostogų, perkelia į kitas pareigas, skatina, suteikia kvalifikacines klases, nušalina nuo pareigų, skiria tarnybines užduotis, papildomas funkcijas, nuobaudas, pašalpas, premijas, priedus ir priemokas ir užtikrina, kad Agentūroje būtų vykdomos kitos personalo administravimo funkcijos;

  7. teikia krašto apsaugos ministrui teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla ir įgaliojimais, projektus;

  8. leidžia įsakymus Agentūros veiklos organizavimo klausimais, tvirtina Agentūros darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, Agentūros struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, profesinės karo tarnybos karių pareiginius nuostatus ir kontroliuoja, kaip vykdomi jų rekalavimai;

  9. leidžia įsakymus Agentūros veiklos klausimais;

  10. organizuoja Agentūros personalo tarnybinių nusižengimų tyrimą ir skiria nuobaudas;

  11. pasirašo krašto apsaugos ministro Agentūrai nustatytų veiklos sričių sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

  12. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

  13. teikia duomenis, reikalingus finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti ir finansams valdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

  14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

  15. atstovauja Agentūrai, Krašto apsaugos ministerijai ir krašto apsaugos sistemai kitose valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, ūkio subjektuose, užsienio valstybių, NATO ir ES institucijose;

  16. inicijuoja ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos įsigijimų procesų, kuriuose dalyvauja Agentūra, detalizavimą ir tobulinimą;

  17. atlieka kitus su Agentūros veikla susijusius krašto apsaugos ministro pavedimus.