>
2022-11-28

Išrinktos efektyviausiai viešuosius pirkimus organizavusios įmonės ir įstaigos

Gynybos resursų agentūra (GRA) prie Krašto apsaugos ministerijos pripažinta nugalėtoja Geriausios pirkimų valdysenos kategorijoje už pirkimų procesų valdymą pagal kokybės vadybos standartus. Nominacijas inicijavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba. Buvo paskelbtos keturios efektyviausiai vykdytų pirkimų nominacijos: darniausio, inovatyviausio, sumaniausiai organizuoto pirkimo ir geriausios pirkimų valdysenos.

Gynybos resursų agentūroje įdiegtų pirkimų valdysenos elementų efektyvumas vertinamas pagal centralizuotų pirkimų efektyvumo ir skaidrumo rodiklių rezultatus, taip pat atliekant suinteresuotųjų šalių grįžtamojo ryšio vertinimus.

„Gynybos resursų agentūroje įdiegta valdymo sistema užtikrina kokybišką ir produktyvų agentūros darbą. Didėjantis krašto apsaugos sistemos finansavimas lėmė išaugusį vykdomų pirkimų ir sudarytų sutarčių kiekį. Tačiau įdiegtos pirkimų valdysenos priemonės leido pasiekti, kad Gynybos resursų agentūros vykdomų pirkimų kokybė gerėtų“, – sakė krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška.

Didėjant agentūros vykdomų pirkimų apimčiai 2021 m. pavyko pasiekti, kad net 98 proc. krašto apsaugos sistemos centralizuotų pirkimų būtų vykdomi konkurencingais pirkimų būdais. Gerėjantys krašto apsaugos sistemos centralizuotų pirkimų efektyvumo ir skaidrumo rodiklių rezultatai rodo, kad įgyvendintos pirkimų valdysenos priemonės ,  tokios kaip  aiškus procesas ir aiškios šiame procese dalyvaujančių asmenų atsakomybės, pirkimų pagal pirkimo būdus parengtos standartizuotos pirkimo dokumentų formos ir kt.,  padeda užtikrinti efektyvų resursų naudojimą.

„2019-2021 m. agentūros vykdomų pirkimų skaičiui padidėjus apie 61 proc., tikslintų paraiškų skaičių sumažinome apie 12 proc., o įvykusių pirkimų skaičių padidinome 17 proc. Būtent pirkimų valdysenos priemonių naudojimas leido mums sumažinti sąnaudas organizuojant pirkimus ir taip išvengti žmogiškų klaidų pirkimų vykdymo procese”, – pabrėžia Gynybos resursų  agentūros direktorius Sigitas Dzekunskas.

Nuo 2020 m. GRA atliekami suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo agentūros vykdoma veikla vertinimai. Šių vertinimų tikslas – gauti suinteresuotųjų šalių, t. y. krašto apsaugos sistemos įstaigų ir padalinių, kuriems GRA perka centralizuotas prekes savo vardu, taip pat kurių pirkimus koordinuoja, grįžtamąjį ryšį. Juo siekiama sužinoti, kaip įsigijimų procesas atliepia jų lūkesčius, kokie yra šio proceso privalumai ir trūkumai, ir atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, inicijuoti pokyčius srityse, kuriuose jie reikalingiausi, įvertinti įgyvendintų pokyčių rezultatyvumą.

Gynybos resursų agentūra yra atsakinga už efektyvų krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų organizavimą bei jiems skiriamų lėšų efektyvų naudojimą. Agentūros žinioje – visos krašto apsaugos sistemos pirkimų planavimas, rinkos analizė, ji taip pat atsakinga už pirkimų proceso skaidrumą ir sutarties įgyvendinimo kontrolę. Centralizuojant krašto apsaugos sistemos pirkimus siekiama užtikrinti, jog visi pirkimai būtų pagrįsti ilgalaikiu Lietuvos kariuomenės planavimu bei prioritetais, supaprastėtų jų valdymas ir procedūros, būtų užtikrintas skaidrumas bei konkrečios atsakomybės.