BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-794

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2022 m. liepos 26 d.

įsakymo Nr. V- 563 redakcija)

 

 

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos.
 2. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
 3. Agentūros savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM), kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas.
 4. Agentūros teisinė forma – biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 304740061, turinti sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Giedraičių g. 41, 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika.
 5. Agentūra yra išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
 6. Agentūros vieši pranešimai, finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos bei kita su įstaigos veikla susijusi ir privaloma teikti informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje (www.gra.lrv.lt), o teisės aktų nustatytais atvejais – ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 7. Agentūros paskirtis – valstybės gynybai reikalingos ginkluotės ir kitų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas ir valdymas.
 8. Agentūros nuostatus ir struktūrą, įvertinęs Agentūros ir jos veiklą koordinuojančio krašto apsaugos viceministro siūlymus, keičia krašto apsaugos ministras.

 

II SKYRIUS

Agentūros VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Agentūros veiklos tikslai:
  1.  dalyvauti formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus;
  2.  krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) perkančiųjų organizacijų funkcijas aprūpinant perkančiąsias organizacijas prekėmis, paslaugomis ir darbais – organizuoti ir koordinuoti Agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus KAS pirkimus;
  3.  dalyvauti formuojant karybos srities standartizacijos politiką;
  4.  užtikrinti radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę KAS;
  5.  užtikrinti KAS bendradarbiavimą mokslo, gynybos tyrimų ir technologijų srityje su Lietuvos mokslo institucijomis, karinės paskirties priemonių gamintojais ir tiekėjais, tarptautinių daugiašalių gynybos įsigijimų srityje – su NATO, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų šalių institucijomis ir organizacijomis.
 2. Siekdama 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Agentūra:
  1. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties priemonių ypatumus, jų įdiegimo praktiką ir tendencijas;
  2. kaupia, vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitų prekių, paslaugų ir darbų kainą, rinką, technologijas ir tendencijas;
  3. atlieka galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą KAS vadovybei;
  4. teikia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų rengėjams;
  5. rengia netinkamų naudoti karinės paskirties priemonių sąrašus;
  6. rengia investicijų, ginklų ir karinės įrangos bei kitus, įskaitant sisteminius (t. y. projektus, kuriuose planuojami ginklų ir karinės įrangos ar ilgalaikio turto įsigijimai, taip pat infrastruktūros plėtros, mokymo ar kitos išlaidos), įsigijimų projektus (toliau – įsigijimų projektai), jų įgyvendinimo planus, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja įgyvendinant šiuos projektus įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos įdiegimą KAS;
  7. vykdo karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;
  8. organizuoja ir vykdo KAS institucijoms nereikalingos arba netinkamos (negalimos) naudoti KAS institucijų valdomos ir naudojamos technikos ir įrangos pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;
  9. rengia įsigyjamų prekių eksploataciją reglamentuojančius dokumentus;
  10. organizuoja planuojamų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų karinės paskirties priemonių testavimą ir bandymus;
  11. rengia KAS institucijų aprūpinimo atsargomis (amunicija, apranga, ekipuote, patalyne, maisto produktais, degalais, tepalais, atsarginėmis dalimis, sausaisiais maisto daviniais ir kt.) normas ir teikia siūlymus KAS vadovybei dėl jų pakeitimo;
  12. organizuoja Agentūros įsigyjamų prekių ir paslaugų kokybės kontrolės vykdymą;
  13. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla, projektus;
  14. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais kitas KAS perkančiąsias organizacijas.
 3. Siekdama 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Agentūra:
  1. rengia teisės aktų, susijusių su konkrečių pirkimų organizavimu ir vykdymu, projektus;
  2. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir sudaro Agentūros viešųjų pirkimų planus;
  3. organizuoja Agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
  4. koordinuoja, atsižvelgdamas į kitų NATO ir ES šalių vykdomus įsigijimų projektus, bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą, organizuoja bendrus su užsienio valstybėmis pirkimus;
  5. krašto apsaugos ministrui įgaliojus, įveža per valstybės sieną KAS reikalingus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, specialiąsias priemones, karinę techniką ir kitas su ginkluote susijusias prekes;
  6. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;
  7. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie centralizuoto aprūpinimo išlaidas ir ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS programų koordinatoriams;
  8. kontroliuoja Agentūros pasirašytų sutarčių vykdymą;
  9. analizuoja ir kontroliuoja KAS programų centralizuotiems pirkimams skirtų biudžeto sąmatų vykdymą ir teikia šią informaciją KAS programų koordinatoriams, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabui, KAM Gynybos planavimo departamentui bei KAM Finansų ir biudžeto departamentui;
  10. organizuoja centralizuotai įsigyto turto saugojimą Lietuvos kariuomenėje ar kitose KAS institucijose;
  11. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka koordinuoja kitų KAS perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras.
 4. Siekdama 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Agentūra:
  1. vertina ir teikia KAS vadovybei siūlymus dėl karybos srities standartų diegimo, koordinuoja šių standartų įdiegimą;
  2. organizuoja NATO standartizacijos dokumentų ir ES gynybos standartų vertinimą ir teikia išvadas dokumentų rengėjams;
  3. rengia pranešimus NATO atsakingosioms institucijoms apie NATO standartizacijos dokumentų patvirtinimą ir įdiegimą;
  4. rengia Lietuvos karybos standartus;
  5. konsultuoja KAS institucijas karybos standartizacijos klausimais;
  6. pagal NATO kodifikavimo sistemos reikalavimus ir procedūras suteikia NATO inventoriaus numerius (angl. NATO Stock Number) ir NATO komercinės ir valstybinės įmonės kodus (angl. NATO Commercial and Governmental Entities), administruoja kodų duomenų bazę ir vykdo duomenų bazių vartotojų mokymus;
  7. keičiasi kodifikavimo sistemos valdymo ir duomenų atnaujinimo informacija su visų NATO ir ne NATO šalių, dalyvaujančių NATO kodifikavimo sistemoje, nacionaliniais kodifikavimo biurais;
  8. organizuoja ir koordinuoja NATO valstybinio kokybės užtikrinimo (angl. Government Quality Assurance) veiklą Lietuvoje.
 5. Siekdama 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Agentūra:
  1. rengia radiacinės saugos veiklą KAS reglamentuojančius teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi KAS;
  3. koordinuoja licencijuojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąlygų laikymąsi KAS.
 6. Siekdama 9.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Agentūra:
  1. teikia KAS vadovybei siūlymus dėl KAS gynybos tyrimų ir technologijų strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
  2. planuoja ir koordinuoja KAS bendradarbiavimą mokslo, gynybos tyrimų ir technologijų bei tarptautinių daugiašalių karinės paskirties priemonių įsigijimų srityse;
  3. organizuoja gynybos pramonės ir mokslo renginius, rengia susitikimus su Lietuvos mokslo institucijomis, karinės paskirties priemonių gamintojais, tiekėjais ir jų įgaliotais atstovais KAS aktualiais (Agentūros kompetencijos) klausimais;
  4. rengia Lietuvos poziciją ginkluotės srities klausimais ir dalyvauja NATO, ES ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje, susijusioje su gynybos įsigijimais, mokslu, gynybos tyrimais ir technologijomis;
  5. rengia KAS vykdomų mokslinių tiriamųjų darbų prioritetų sąrašą, teikia KAS atsakingiems padaliniams informaciją apie lėšų poreikį pagal KAM vadovybės patvirtintus prioritetus, koordinuoja KAM vadovybės patvirtintus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei kitus taikomuosius projektus, atsakingoms KAS institucijoms ir jų padaliniams teikia paraiškas dėl šių projektų finansavimo.
 7. Siekdama šių nuostatų 9 punkte nurodytų veiklos tikslų, Agentūra rengia, dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją derina teisės aktų projektus.
 8. Agentūra taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

Agentūros TEISĖS

 

 1. Agentūra, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  1.  bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir NATO institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, KAS institucijomis ir jų padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, ūkio subjektais;
  2.  neatlygintinai gauti iš KAS institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su Agentūros vykdoma veikla;
  3.  teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;
  4.  atstovauti KAS užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;
  5.  teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Agentūros veiklos tobulinimo;
  6.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 2. Agentūra taip pat turi ir kitų teisių, kurių jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

Agentūros VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.
 2. Agentūros veiklą koordinuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos ministro paskirtas krašto apsaugos viceministras.
 3. Agentūros administracijos struktūrą tvirtina krašto apsaugos ministras.
 4. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), į pareigas skiria ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų arba kitas krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas darbuotojas.
 5. Agentūros direktorius turi pavaduotoją sistemoms (profesinės karo tarnybos karį), kurį Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo, ir pavaduotoją (valstybės tarnautoją), kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Agentūros direktorius. Agentūros direktoriaus pavaduotojai ir Agentūros Atsargų valdymo departamento direktorius kuruoja Agentūros direktoriaus priskirtų Agentūros padalinių veiklą.
 6. Agentūros padalinių vadovai yra atskaitingi Agentūros direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ir Atsargų valdymo departamento direktoriui pagal kuravimo sritį.
 7. Agentūros personalą sudaro valstybės tarnautojai, profesinės karo tarnybos kariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Agentūros pareigybių sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras.
 8. Agentūros padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Agentūros direktoriaus tvirtinamais padalinių nuostatais, Agentūros darbo reglamentu, Agentūros vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, profesinės karo tarnybos karių pareiginiais nuostatais.
 9. Agentūros direktorius:
  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;
  2. atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose, ūkio subjektuose, užsienio valstybių, NATO ir ES institucijose;
  3. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat KAM vadovybės pavedimų įgyvendinimą Agentūroje;
  4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
  5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Agentūros personalą ir užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų vykdymą;
  6. atsiskaito už Agentūros veiklą krašto apsaugos ministrui;
  7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais asmenimis;
  8. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus (išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytus veiksmus atlieka KAM);
  9. užtikrina duomenų, reikalingų finansinių ataskaitų rinkiniui ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui sudaryti ir finansams valdyti, tikslumą ir pateikimą laiku buhalterinę apskaitą vykdančiai institucijai;
  10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 10. Agentūros direktorius atsako už:
  1. Agentūros veiklos planavimą ir organizavimą, metinių veiklos planų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą;
  2. efektyvų ir skaidrų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Agentūrai aprūpinti ir išlaikyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą;
  3. korupcijos prevenciją Agentūroje;
  4. įslaptintos informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
  5. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
 11. Agentūros vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas.
 12. Agentūros buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.
 13. Agentūros vidaus kontrolė, įskaitant finansų kontrolę, atliekama Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.
 14. Agentūros valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 15. Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka KAM.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Agentūra pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-28