BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-794

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM), kurios paskirtis – valstybės gynybai reikalingos ginkluotės ir kitų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas ir valdymas.

2.  Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir šiais nuostatais.

3.  Agentūra yra biudžetinė įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Duomenys apie Agentūrą, kaip apie juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Agentūros juridinio asmens kodas                    . Agentūros buveinė: Šv. Ignoto g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4.  Agentūros veikla finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų KAM, taip pat iš kitų, įstatymu leidžiamų, lėšų šaltinių.

5.  Agentūros savininkė yra valstybė, Agentūros savininko teises ir pareigas, išskyrus Agentūros reorganizavimą ir likvidavimą, įgyvendina KAM.

6.  Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.  Agentūros nuostatus ir struktūrą tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.

 

II SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 

8.  Agentūros veiklos tikslai:

8.1. dalyvauti formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus;

8.2. krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) perkančiųjų organizacijų funkcijas aprūpinant perkančiąsias organizacijas prekėmis, paslaugomis ir darbais – organizuoti ir koordinuoti Agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus KAS pirkimus;

8.3. dalyvauti formuojant karybos srities standartizacijos politiką;

8.4. užtikrinti radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę KAS;

8.5. užtikrinti KAS bendradarbiavimą mokslo, gynybos tyrimų ir technologijų srityje su Lietuvos mokslo institucijomis, karinės paskirties priemonių gamintojais ir tiekėjais, tarptautinių daugiašalių gynybos įsigijimų srityje – su NATO, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų šalių institucijomis ir organizacijomis.

 

9.  Įgyvendindama 8.1 papunktyje nurodytą tikslą, Agentūra:

9.1. analizuoja NATO ir kitų valstybių turimų, įsigyjamų karinės paskirties priemonių ypatumus, jų įdiegimo praktiką ir tendencijas;

9.2. kaupia, vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitų prekių, paslaugų ir darbų kainą, rinką, technologijas ir tendencijas;

9.3. atlieka galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą KAS vadovybei;

9.4. teikia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų rengėjams;

9.5. rengia netinkamų naudoti karinės paskirties priemonių sąrašus;

9.6. rengia investicijų, ginklų ir karinės įrangos bei kitus, įskaitant sisteminius (t. y. projektus, kuriuose planuojami ginklų ir karinės įrangos ar ilgalaikio turto įsigijimai, taip pat infrastruktūros plėtros, mokymo ar kitos išlaidos), įsigijimų projektus (toliau – įsigijimų projektai), jų įgyvendinimo planus, įgyvendina šiuos projektus ir koordinuoja įgyvendinant šiais projektais įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos įdiegimą KAS;

9.7. vykdo karinės paskirties priemonių ir kitos įsigytos technikos ir įrangos gyvavimo ciklo vadybą visuose jo etapuose;

9.8. organizuoja ir vykdo KAS institucijoms nereikalingos arba netinkamos (negalimos) naudoti KAS institucijų valdomos ir naudojamos technikos ir įrangos pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;

9.9. rengia įsigyjamų prekių eksploataciją reglamentuojančius dokumentus;

9.10.   organizuoja planuojamų įsigyti, įsigytų ir eksploatuojamų karinės paskirties priemonių testavimą ir bandymus;

9.11.   rengia KAS institucijų aprūpinimo atsargomis (amunicija, apranga, ekipuotė, patalynė, maisto produktai, degalai, tepalai, atsarginės dalys, sausi maisto daviniai ir kt.) normas ir teikia siūlymus KAS vadovybei dėl jų pakeitimo;

9.12.   organizuoja Agentūros įsigyjamų prekių ir paslaugų kokybės kontrolės vykdymą;

9.13.   rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla, projektus;

9.14.   konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais kitas KAS perkančiąsias organizacijas.

 

10.          Įgyvendindama 8.2 papunktyje nurodytą tikslą, Agentūra:

10.1.  rengia teisės aktų, susijusių su konkrečių pirkimų organizavimu ir vykdymu, projektus;

10.2.  analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir sudaro Agentūros viešųjų pirkimų planus;

10.3.  organizuoja Agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;

10.4.  koordinuoja, atsižvelgdamas į kitų NATO ir ES šalių vykdomus įsigijimų projektus, bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą, organizuoja bendrus su užsienio valstybėmis pirkimus;

10.5.  krašto apsaugos ministrui įgaliojus, įveža per valstybės sieną KAS reikalingus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, specialiąsias priemones, karinę techniką ir kitas su ginkluote susijusias prekes;

10.6.  renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

10.7.  kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie centralizuoto aprūpinimo išlaidas ir ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS programų koordinatoriams;

10.8.  kontroliuoja Agentūros pasirašytų sutarčių vykdymą;

10.9.  analizuoja ir kontroliuoja KAS programų centralizuotiems pirkimams skirtų biudžeto sąmatų vykdymą ir teikia šią informaciją KAS programų koordinatoriams, Gynybos štabui, KAM Planavimo departamentui bei KAM Finansų ir biudžeto departamentui.

10.10. organizuoja centralizuotai įsigyto turto saugojimą Lietuvos kariuomenėje ar kitose KAS institucijose.

Papildymas: KA ministro įsakymas Nr. 483 (2018-05-18)

10.11. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka koordinuoja kitų KAS perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras.

Papildymas: KA ministro įsakymas Nr. 208 (2019-02-20)

 

11. Įgyvendindama 8.3 papunktyje nurodytą tikslą, Agentūra:

11.1.  vertina ir teikia KAS vadovybei siūlymus dėl karybos srities standartų diegimo, koordinuoja šių standartų įdiegimą;

11.2.  organizuoja NATO standartizacijos dokumentų ir ES gynybos standartų vertinimą ir teikia išvadas dokumentų rengėjams;

11.3.  rengia pranešimus NATO atsakingosioms institucijoms apie NATO standartizacijos dokumentų patvirtinimą ir įdiegimą;

11.4.  rengia Lietuvos karybos standartus;

11.5.  konsultuoja KAS institucijas karybos standartizacijos klausimais;

11.6.  pagal NATO kodifikavimo sistemos reikalavimus ir procedūras suteikia NATO inventoriaus numerius (angl. NATO Stock Number) ir NATO komercinės ir valstybinės įmonės kodus (angl. NATO Commercial and Governmental Entities), administruoja kodų duomenų bazę ir vykdo duomenų bazių vartotojų mokymus;

11.7.  keičiasi kodifikavimo sistemos valdymo ir duomenų atnaujinimo informacija su visų NATO ir ne NATO šalių, dalyvaujančių NATO kodifikavimo sistemoje, nacionaliniais kodifikavimo biurais.

11.8. organizuoja ir koordinuoja NATO valstybinio kokybės užtikrinimo (angl. Government Quality Assurance) veiklą Lietuvoje.

Papildymas: KA ministro įsakymas Nr. 208 (2019-02-20)

 

12. Įgyvendindama 8.4 papunktyje nurodytą tikslą, Agentūra:

12.1.  rengia radiacinės saugos veiklą KAS reglamentuojančius teisės aktų projektus;

12.2.  kontroliuoja radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi KAS;

12.3.  koordinuoja licencijuojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąlygų laikymąsi KAS.

 

13. Įgyvendindama 8.5 papunktyje nurodytą tikslą, Agentūra:

13.1.   teikia KAS vadovybei siūlymus dėl KAS gynybos tyrimų ir technologijų strategijos formavimo ir įgyvendinimo;

13.2.  planuoja ir koordinuoja KAS bendradarbiavimą mokslo, gynybos tyrimų ir technologijų bei tarptautinių daugiašalių karinės paskirties priemonių įsigijimų srityse;

13.3.  organizuoja gynybos pramonės ir mokslo renginius, rengia susitikimus su Lietuvos mokslo institucijomis, karinės paskirties priemonių gamintojais, tiekėjais ir jų įgaliotais atstovais KAS aktualiais (Agentūros kompetencijos) klausimais;

13.4.  rengia Lietuvos poziciją ginkluotės srities klausimais ir dalyvauja NATO, ES ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje, susijusioje su gynybos įsigijimais, mokslu, gynybos tyrimais ir technologijomis;

13.5.  rengia KAS vykdomų mokslinių tiriamųjų darbų prioritetų sąrašą, teikia KAS atsakingiems padaliniams informaciją apie lėšų poreikį pagal KAM vadovybės patvirtintus prioritetus, koordinuoja KAM vadovybės patvirtintus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei kitus taikomuosius projektus, atsakingoms KAS institucijoms ir jų padaliniams teikia paraiškas dėl šių projektų finansavimo.

14. Agentūra gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

 

III SKYRIUS

AGENTŪROS TEISĖS

 

15. Agentūra, įgyvendindama jai pavestus tikslus, turi teisę:

15.1. neatlygintinai gauti iš KAS institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų duomenis ir informaciją, susijusius su Agentūros veikla;

15.2. sudaryti sandorius;

15.3. atstovauti KAS užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;

15.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

15.5. naudotis kitomis teisėmis, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. Agentūros veikla organizuojama remiantis KAM strateginiu veiklos planu ir Agentūros metiniu veiklos planu. Agentūros metinį veiklos planą tvirtina krašto apsaugos ministras. Agentūros departamento ir skyrių veikla organizuojama pagal Agentūros metinį veiklos planą.

17. Agentūros pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina ir keičia krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

18. Agentūros skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės karo tarnybos karių veikla reguliuojama Agentūros direktoriaus tvirtinamais Agentūros darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Agentūros struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, profesinės karo tarnybos karių pareiginiais nuostatais ir kitais Agentūros direktoriaus įsakymais, nustatančiais vidaus darbo organizavimo tvarką Agentūroje.

19. Agentūros personalą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

20. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras. Agentūros direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

21. Agentūros direktorius yra atsakingas už jam pavestas veiklos sritis, kurias nustato Agentūros nuostatai, pareigybės aprašymas. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministras skatina Agentūros direktorių, prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

22. Laikinai nesant Agentūros direktoriaus, jo funkcijas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų arba Atsargų valdymo departamento direktorius.

Pakeitimas 22 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1221 (2017-12-19)

23. Agentūros direktorius:

23.1.  planuoja, organizuoja, kontroliuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;

23.2.  kontroliuoja teisės aktų vykdymą, taip pat KAM vadovybės pavedimų įgyvendinimą Agentūroje;

23.3.  užtikrina KAM strateginio ir Agentūros veiklos planų vykdymą Agentūroje;

23.4.  atsiskaito už Agentūros veiklą krašto apsaugos ministrui; teikia Agentūros nuostatus ir struktūrą tvirtinti krašto apsaugos ministrui; tvirtina Agentūros darbo reglamentą, Agentūros struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, profesinės karo tarnybos karių pareiginius nuostatus, nustato Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

23.5.  teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas Agentūros personalą, atleidžia jį iš pareigų, nustato pareiginę algą, tarnybinį atlyginimą, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, moka darbo užmokestį, išeitines išmokas ir kompensacijas, siunčia į valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas, seminarus, komandiruotes, stažuotes, išleidžia atostogų, perkelia į kitas pareigas, skatina, suteikia kvalifikacines klases, nušalina nuo pareigų, skiria tarnybines užduotis, papildomas funkcijas, nuobaudas, pašalpas, premijas, priedus ir priemokas, užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų Agentūroje vykdymą;

23.6.  teikia krašto apsaugos ministrui teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla ir įgaliojimais, projektus;

23.7.  leidžia įsakymus Agentūros veiklos organizavimo klausimais;

23.8.   pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo;

23.9.   pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

23.10. teikia duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie KAM;

23.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

Pakeitimas 23.11 p.: KA ministro įsakymas Nr. 208 (2019-02-20)

23.12. atstovauja Agentūrai, KAM ar KAS kitose valstybės, savivaldybių institucijose ar įstaigose, ūkio subjektuose, užsienio valstybių, NATO ir ES institucijose;

23.13. teikia krašto apsaugos ministrui siūlymus dėl Agentūros kompetenciją atitinkančių veiklos sričių reglamentavimo tobulinimo;

23.14. atlieka kitus su Agentūros veikla susijusius krašto apsaugos ministro pavedimus.

24. Agentūros direktorius turi pavaduotoją sistemoms (profesinės karo tarnybos karį), kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo, ir pavaduotoją (valstybės tarnautoją), kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

25. Agentūros direktoriaus pavaduotojai ir Atsargų valdymo departamento direktorius yra atsakingi už jiems pavestų Agentūros veiklos sričių administravimą.

 

 

V SKYRIUS

Agentūros VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

26. Agentūros finansų kontrolę atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas asmuo, vadovaudamasis Agentūros direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

27. Agentūros metinio veiklos plano vykdymo kontrolė atliekama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

28. Agentūros vidaus auditą atlieka KAM Centralizuoto vidaus audito departamentas.

29. Agentūros valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

30. Agentūra nustatyta tvarka rengia biudžeto programų sąmatos projektą ir sąmatą, o buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.  Agentūra pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

32.  Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka KAM.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-06