Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Gynybos resursų agentūroje prie KAM yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja Vaida Vaitkuvienė.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: vaida.vaitkuviene@kam.lt

Tel. nr.: +370 680 65 227

Adresas: Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius

 

 

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklės

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-08